Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví

   


Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

 

Kontakt: tel. 26708 2657, 2942; pavel.urban@szu_cz

 

Charakteristika činnosti Centra:

Posláním Centra odborných činností je realizace odborných zdravotních činností v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, zejména:

 1. Příprava odborných podkladů, stanovisek a expertiz v oborech hygieny, epidemiologie, veřejného zdravotnictví, ochrany zdraví při práci a pracovního lékařství, podpory zdraví a výchovy ke zdraví vyžádaných Ministerstvem zdravotnictví pro tvorbu národní zdravotní politiky, pro legislativní činnost, zajištění mezinárodních úkolů a aktivit a pro správní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví či jiných orgánů státní správy (MŽP, MZe, MPSV, MPO, ÚNMZ ,ČOI, SZPI, SVS, ÚBP, ČIŽP, Krajské úřady, Policie ČR, soudy apod.).
 2. Činnosti v oblasti kontroly kvality služeb poskytovaných v ochraně veřejného zdraví a výkonu orgánů ochrany veřejného zdraví, v normotvorné činnosti, v standardizaci postupů a metod, v hodnocení zdravotních rizik a vedení národních registrů v ochraně a podpoře veřejného zdraví 
 3. Podíl na úkolech vyplývajících ze zapojení do struktur WHO a EU, zejména přímý výkon úkolů delegovaných Ministerstvem zdravotnictví, za které odpovídá členský stát, účast na přípravě legislativy EU, na její harmonizaci s národní legislativou, na implementaci strategií EU v podpoře veřejného zdraví; na vědecko-výzkumné činnosti v rámci projektů EU a mezinárodních grantových agentur, případně v rámci smluv mezi státy, se zaměřením na hodnocení zdravotních rizik a možnosti prevence
 4. Koordinace výkonu podpory zdraví na národní a regionální úrovni
 5. Řízení systému jakosti a autorizace poskytovatelů služeb v ochraně veřejného zdraví
 6. Práce v mezirezortních pracovních skupinách a komisích
   
 7. Pregraduální a postgraduální výchova ve vzdělávacích programech v oblasti ochrany veřejného zdraví, spolupráce na celoživotním vzdělávání v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví odborných pracovníků ve zdravotnictví i v jiných resortech 
 8. Konzultační služby a znalecká činnost pro další právnické a fyzické osoby
 9. Příprava odborných materiálů a informací z oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví pro zveřejnění na internetových stránkách SZÚ i v médiích
 10. Poskytování pracovně-lékařské péče včetně specializovaných doplňkových vyšetření, konzultační a poradenská činnost v pracovním lékařství a fyziologii práce
 11. Vědecko-výzkumná činnosti zaměřené na monitorování a výzkum vztahů životního a pracovního prostředí a zdraví, identifikaci a hodnocení zdravotních rizik a prevenci nemocí.

 

Centrum se dělí na tyto organizační jednotky:

 

 

V rámci Centra odborných činností dále působí:

 

  

Nabídka služeb Centra odborných činností včetně výkonů autorizace a jejich ceník se připravují.  

 

Související odkazy:

WHO spolupracující centrum pro pracovní lékařství

  

Vypracoval: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., 28. 1. 2010

 

 

Nahoru