Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Odbor hygieny životního prostředí a Monitoring... » Oddělení monitoringu zdravotního stavu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení monitoringu zdravotního stavu obyvatelstvaVedoucí: MUDr. Růžena Kubínová


Kontakt: Tel.: 26708 2622, kubinova@szu_cz 

 
Charakteristika činnosti:


Oddělení koordinuje činnosti spojené s realizací a publikačními výstupy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, který probíhá na základě Usnesení vlády ČR, je obsažen v zákoně o ochraně veřejného zdraví a je jednou z priorit Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR. V rámci této činnosti shromažďuje a hodnotí data o kvalitě pitné vody, vnitřního a venkovního ovzduší, o zátěži obyvatel hlukem a vybraných ukazatelích zdravotního stavu a životního stylu. Jsou sledovány hladiny toxikologicky významných chemických látek, jejich metabolitů a dalších indikátorů expozice v tělních tekutinách a tkáních české populace. Jsou stanovovány referenční koncentrace těchto látek a výsledky jsou posuzovány ve vztahu k biologicky významným hodnotám. Na oddělení jsou vedeny databáze údajů ze systému monitorování, které jsou pravidelně zpracovávány, hodnoceny a publikovány.


Související odkazy:
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí 
Biologický  monitoring
Hluk v mimopracovním prostředí 
Indikátory zdraví a životního prostředí


Zpracovala MUDr. Helena Kazmarová, 5. 2. 2010 

Nahoru