SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení hygieny práce » Legislativa v oblasti fyzikálně chemických faktorů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Legislativa v oblasti fyzikálně chemických faktorů

Zahrnuje platné právní předpisy, metodické návody a platné ČSN upravující požadavky na měření a hodnocení mikroklimatických faktorů (vnitřní prostředí), prašnosti (pracovné prostředí a čisté prostory), osvětlení, hluku a vibrací v pracovním prostředí a v oblasti neionizujícího elektromagnetického pole.


Základní právní normy a předpisy:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • Zákon 505/1990 Sb., ve znění pozdějšíéch předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • ČSN EN ISO 17025:2005 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních zařízení

Požadavky na mikroklima:

 • Vyhláška MZ ČR č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhláška MZ ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhlášky MZ ČR č. 602/2006 Sb.
 • Metodický návod HH ČR č. 12 - Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, Věstník MZ ČR 2009, částka 2
 • ČSN EN ISO 7726  Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin
 • ČSN EN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu

Prašnost v pracovním prostředí:

 • ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření polétavého prachu
 • ČSN EN 482 Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
 • ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti. Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
 • ČSN EN 1232 Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek. Požadavky na zkušební metody
 • ČSN EN 12919 Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s průtokem vyšším než 5 l/min. Požadavky na zkušební metody

Prašnost v čistých prostorech:

 • ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu.
 • Vyhláška č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
 • SÚKL - VYR 32, doplněk 1, verze 1 - Výroba sterilních léčivých přípravků

Osvětlení:

 • Vyhláška MZ ČR č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • ČSN 36 0011 - 1 Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 1:Základní ustanovení
 • ČSN 36 0011 - 3 Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení
 • ČSN EN 12464 - 1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN EN 12464 - 2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory
 • ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
 • ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

Hluk v pracovním prostředí a vibrace:

 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů nahrazuje již neplatné NV č. 148/2006 Sb.
 • Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací, Věstník MZ č. 4/2013, 26. 7. 2013 nahrazuje již neplatný MN z roku 2002
 • ČSN ISO 1999 - Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku
 • ČSN ISO 9612 - Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda
 • ČSN ISO 7196 - Akustika - Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku
 • ČSN EN ISO 5349-1 - Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN ISO 5349-2 - Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě
 • ČSN ISO 2631-1 - Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím -
  Část 1:  Všeobecné požadavky
 • ČSN ISO 2631-2 - Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím -
  Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)
 • ČSN EN 14253 - Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod

Neionizující elektromagnetické pole

 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, Sbírka zákonů, částka 120, strana 3690-3712
 • Metodický návod k postupu podle § 35 a § 36 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, Věstník MZ ČR 2017, částka 8, strana 8-34

Nahoru