SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Chemická bezpečnost

p_vzorec_upr.jpg Do sekce chemická bezpečnost budou umisťovány materiály a informace týkající se chemických látek, přípravků i předmětů je obsahujících v nejširším slova smyslu. To jest materiály vyplývající z českých i evropských předpisů, informace o metodách zjišťování a hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků včetně postupů jak jim předcházet. V některých souvislostech může být odkaz na jiné sekce webu.


 

‹‹   Předchozí   1 2

Nařízení REACH

RAECH je nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Nařízení vstupovalo v platnost postupně, první část od 1. června 2007, od 1. června 2009 již platí celé. Upozorňujeme, že nařízení již bylo novelizována, naposledy nařízením (ES) č. 1272/2008.


 

Možnosti využití českých technických norem při identifikaci chemických rizik na pracovištích

Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Má písmenné označení ČSN a její vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Česká technická norma poskytuje pro obecná a opakovaná používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, zaměřená na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Česká technická norma není obecně závazná.


 

Predikční toxikologie

Predikční toxikologie se zabývá metodami stanovení toxicity a toxických indexů chemických látek, které dosud nebyly testovány experimentálně. Jsou to metody typu in vitro (buňky, tkáně, nízké organismy) a in silico (stanovení/odhad výpočtem), patřící pod dnes používaný termín alternativní metody testování . Záměrem těchto metod je získat informaci o nebezpečnosti chemických látek pro zdraví rychle, levně a s co nejmenším utrpením pokusných zvířat. Laboratoř predikční toxikologie se zabývá zejména výpočtovými metodami typu QSAR (z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, analýza kvantitativních vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou účinností) a jednoduchými rychlými laboratorními metodami jako je stanovení akutní toxicity pomocí oligochaeta Tubifex tubifex (nitěnky) nebo primárních hepatocytů z jater potkana ve spolupráci s jinými.


 
‹‹   Předchozí   1 2

 

Nahoru