Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Národní referenční centrum pro průmyslové...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro průmyslové chemické látky a přípravky


Vedoucí: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Kontakt: tel: 26708 2673, e-mail: zdenka.travnickova@szu_cz

Charakteristika činnosti:

  • Národní referenční centrum (NRC) je odbornou a konzultační základnou pro MZ ČR a orgány ochrany veřejného zdraví. 
  • Podílí se na připomínkování národních předpisů, ve kterých je řešena problematika hygieny práce, toxikologie a chemických látek/směsí a práce i nimi; na základě požadavků MZ se vyjadřuje i k dalším předpisům navrhovaných EU. Již v r. 2007 se aktivně zapojilo do připomínkování nařízení ES, které následně vyšlo jako nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 = nařízení CLP.
  • Doporučuje pro hygienické stanice a další zájemce (firmy) hodnoty hygienických limitů chemických látek a prachů v pracovním ovzduší v těch případech, látka/prach naní uvedena v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
  • NRC v rámci expertizní činnosti posuzuje chemické látky a směsi (klasifikace podle nařízení CLP) a jejich bezpečnostní listy (oddíly týkající se ochrany zdraví lidí).
  • Poskytuje konzultace dovozcům, výrobcům ale i uživatelům chemických látek a směsí.
  • NRC shromažďuje toxikologické údaje o chemických látkách a směsích, základem jsou rozsáhlé zahraniční i české databáze. Informace z nich jsou poskytovány hygienickým stanicím nebo v rámci expertizní činnosti dalším zájemcům.
  • pořádá odborné vzdělávací akce (pro KHS, dovavatele i uživatele chemických látek a směsí, apod.)

Nabízené služby:

Ceník prací a služeb NRC

Vypracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., poslední revize 7. 6. 2017

Nahoru