Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Národní referenční centrum pro průmyslové...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro průmyslové chemické látky a přípravky


Vedoucí: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Kontakt: tel: 26708 2673, e-mail: zdenka.travnickova@szu_cz

Charakteristika činnosti:

  • Národní referenční centrum (NRC) je odbornou a konzultační základnou pro MZ ČR a orgány ochrany veřejného zdraví. Dále se podílí na připomínkování národních předpisů, ve kterých je řešena problematika hygieny práce, toxikologie a chemických látek a práce i nimi. Již v r. 2007 se aktivně zapojilo do připomínkování příloh nařízení EP a Rady (ES) s pracovním názvem „GHS“ (č. 1272/2008 = nařízení CLP).
  • Doporučuje pro hygienické stanice a další zájemce hodnoty hygienických limitů chemických látek a prachů v pracovním ovzduší v těch případech, látka/prach naní uvedena v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
  • NRC v rámci expertizní činnosti posuzuje chemické látky a směsi (klasifikace podle nařízení CLP) a posuzuje či připravuje jejich bezpečnostní listy. Poskytuje konzultace dovozcům a výrobcům chemických látek a přípravků.
  • NRC shromažďuje toxikologické údaje o chemických látkách a přípravcích, základem jsou rozsáhlé zahraniční i české databáze. Informace z nich jsou poskytovány hygienickým stanicím nebo v rámci expertizní činnosti dalším zájemcům.
  • pořádá odborné vzdělávací akce

Nabízené služby:

Ceník prací a služeb NRC

Vypracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., poslední revize 30. 7. 2011

Nahoru