Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Národní referenční centrum pro hygienu půdy a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů


Vedoucí: MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Kontakt: Tel.: 26708 2267, E-mail: magdalena.zimova@szu_cz

NRC se zabývá:

 • komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady a v souvislosti s kontaminací půdy. Hodnocením zdravotních rizik v oblasti nakládání s odpady při aplikaci nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů včetně vypracování odborných stanovisek a posudků včetně hodnocení GMO;
 • monitorováním zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k prostředí o možné zátěži populace škodlivými látkami z kontaminované půdy;
 • zpracováním technických podkladů pro legislativu za rezort MZ v oblasti odpadového hospodářství a ochrany půdy, implementací směrnic EU v dané oblasti z hlediska požadavků na ochranu zdraví včetně metod v oblasti hodnocení mikrobiologické kontaminaace;
 • plněním rezortních úkolů vyplývajících z Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., Plán odpadového hospodářství a Usnesení vlády č.18 a 1621 z roku 2005 Opatření k plnění plánu odpadového hospodářství;
 • řízení zdravotních rizik - průběžné zpracování podkladů pro naplnění zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2001 Sb., v platném znění a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění v oblasti obecného hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro výkon státního dozoru a řízení výkonu státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví při nakládání s odpady. Součástí řízení ochrany zdraví je i účast v odborných, meziresortních a mezinárodních pracovních skupinách včetně;
 • expertizní činnost - vypracování odborných stanovisek a posudků v oblasti nakládání s odpady, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, starých ekologických zátěží, technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů, hodnocení rizik v daných oblastech a v oblastech kontaminace půdy, biologických rizik, specifických stavebních výrobků a akreditovaných odběrů vzorků a laboratorních stanovení (mikrobiologie, ekotoxikologie);
 • metodická činnost - vypracování technických podkladů pro metodické pokyny a doporučení v ochraně zdraví v oblasti nakládání s odpady, včetně laboratorních metodik. Vypracování a validace mikrobiologických metod v návaznosti na EU směrnice v odpadovém hospodářství; vzdělává pracovníky v oblasti mikrobiologie životního prostředí s ohledem na kontaminaci patogenními organismy
 • výzkum a vývoj – řešení grantů v oblasti nakládání s odpady. Od roku 2006 NRC řešilo následující úkoly:
  •  
   • 2006 - 2009     Minimalizace zdravotních rizik při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení VaV SP-2f3/227/07
   • 2007 – 2010 Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady SPII2f1/32/07
   • 2007 – 2010  Výzkum skutečných vlastností odpadů považovaných za vhodný zdroj nestandardních surovin (zejména vedlejších energetických produktů) ve smyslu současných právních požadavků na ochranu zdraví lidí, životní prostředí a vyhodnocení získaných informací pro stanovení bezpečných postupů a požadavků pro jejich používání VaV   SP/2f3/118/08
   • 2009 - 2011 Výzkum technologií a metod odstraňování těžkých kovů platinové skupiny z biologických odpadů a možnosti jejich recyklace FR-TI1/494
   • 2011 -  2013 Využití membrán s nano-póry pro snižování zdravotních rizik VOC z malých vodních zdrojů  TA- 01010552

Nahoru