Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Centrum podpory veřejného zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum podpory veřejného zdraví


Vedoucí: MUDr. Marie Nejedlá

Kontakt: tel.: 267082693, e-mail: marie.nejedla@szu_cz

Charakteristika činnosti oddělení:

1. Příprava podkladů pro MZ v oblasti podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých

 • pro národní a regionální zdravotní politiku
 • pro zajištění mezinárodních úkolů a aktivit
 • pro legislativní činnost
 • podkladů pro správní činnosti

2. Činnost z pověření MZ v oblasti podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých

 • kontrola kvality výkonu orgánů ochrany veřejného zdraví
 • normotvorná činnost v ochraně veřejného zdraví
 • standardizace postupů a metod v ochraně veřejného zdraví
 • hodnocení zdravotních rizik
 • vedení národních databází v ochraně veřejného zdraví (např. HDM)

3. Podíl na úkolech a strukturách EU v oblasti podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých

 • získávání a realizace grantů EU
 • podíl na harmonizaci předpisů s EU v oblasti podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých

4. Vlastní činnost v oblasti podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých

 • podíl na Monitoringu zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí - sběr a zpracování dat
 • metodická činnost pro orgány ochrany veřejného zdraví
 • pregraduální a postgraduální výchova
 • vědeckovýzkumná činnost na základě státního výzkumného programu
 • sledování trendů výskytu chronických neinfekčních onemocnění
 • dledování determinant zdraví a rizikového chování populace
 • ediční činnost v oblasti výchovy ke zdraví

5. Výkon podpory zdraví v oblasti podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých

 • tvorba intervenčních strategií v oblasti podpory zdraví
 • organizace a metodická podpora výkonu podpory zdraví  v regionech
 • vedení Národního referenčního centra podpory zdraví a prevence nemocí

 

Centrum podpory veřejného zdraví se dělí na tyto organizační jednotky:

Oddělení podpory zdraví

Oddělení psychosociálních determinant zdraví

Oddělení hygieny dětí a mladistvých

 

V rámci odboru dále působí

Národní referenční centrum programů podpory zdraví a prevence nemocí

 

Zpracovala MUDr. Věra Kernová, 3. 2. 2010

 

 

Cenik_praci_a_sluzeb_Podpora_zdravi_2010.pdf Nabídka služeb Centra podpory veřejného zdraví - ceník.pdf (26,43 KB)

Nahoru