Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Odbor hygieny životního prostředí a Monitoring... » Oddělení hygieny životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení hygieny životního prostředí


Vedoucí: MUDr. Helena Kazmarová

Kontakt: Tel.: 26708 2555, h.kazmarova@szu_cz

Charakteristika činnosti oddělení
:

Činnost oddělení se zaměřuje na hodnocení známých a identifikaci nových zdravotních rizik ze složek životního prostředí – vody, vnějšího a vnitřního ovzduší, půdy a při nakládání s odpady. Jsou zde posuzovány nové postupy a technologie z hlediska zdravotních rizik, například způsoby úpravy pitné vody, nakládání s odpady, sanace starých zátěží apod. Z pověření MZ jsou na oddělení stanovovány referenční koncentrace chemických látek v ovzduší. Pro Ministerstvo zdravotnictví a další orgány státní správy jsou zpracovávána stanoviska a podklady pro novou legislativu a metodické pokyny. Oddělení se podílí na organizaci celostátního monitoringu jakosti vod a je MZ pověřeno k zpracování dat a požadovaných výstupů pro Evropskou komisi podle Směrnice Rady 98/83/ES. Oddělení zajišťuje metodické a postgraduální vzdělávání a konzultace nejen v rámci hygienické služby. Součástí oddělení je Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů. 

Související odkazy:

Nahoru