SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Hledat » Články

Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: odpady
1 2 3 4      ››

Odpady ze zdravotnických zařízení - 69%

19.05.2008 13:32:52 Michala Lustigová
Odpad ze zdravotnictví je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péči nebo při obdobných činnostech. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví může být příčinou vzniku poranění nebo onemocnění. Zdravotnické odpady mohou obsahovat infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky, nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky nebo ostré předměty. Odpad představuje riziko pro pacienty, zdravotnický personál, pomocný personál, může ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí.

Rámcová doporučení pro nakládání s povodňovými odpady - 58%

2.06.2013 09:46:22 MUDr. Fabiánová Kateřina
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Odpady a půda - 55%

13.02.2008 16:17:34 Michala Lustigová
Nebezpečné odpady a kontaminovaná půda nesporně souvisejí se zdravím lidí, což vyplývá jak z dlouhodobých pozorování a zkušeností, tak z konkrétních výzkumů. Ohrožení zdraví může být realizováno přímo stykem člověka s nebezpečnými odpady nebo kontaminovanou půdou, a nebo zprostředkovaně, přes půdu, vodu a potravinové řetězce, případně přenosem hmyzem nebo hlodavci. Odpady, bioodpady i půda obsahují velké množství organických a minerálních látek, které mikroorganismy mohou využívat jako substráty a živiny. Jsou domovem mnoha organismů, které se podílejí na jejich rozkladu za specifických podmínek. Mnohé z těchto organismů mohou přinášet riziko pro člověka, zvířata nebo rostliny, protože jsou patogenní, mohou se šířit do okolí. Při napadení hostitele mohou způsobit vážná onemocnění, v některých případech epidemie. Nejčastější úpravou bioodpadů je kompostování a následná aplikace na půdu, proto v rámci předběžné opatrnosti je třeba omezit výskyt a šíření takovýchto mikroorganismů do životního prostředí, zabránit jejich vstupu do potravního řetězce a ochránit pracovníky, kteří při nakládání přijdou do kontaktu s potencionálními patogeny. Důsledkem nesprávného nakládání s nebezpečnými odpady i důsledkem kontaminace půdy jsou zdravotní rizika vyplývající z expozice toxickým,   karcinogenním a jiným látkám, zvláště těžkým kovům a organickým polutantům. Je třeba zabránit jejich přechodu do potravního řetězce, a proto je jejich sledování velmi významné.

Legislativa - 48%

19.05.2008 13:35:16 Michala Lustigová

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů - 48%

31.03.2020 11:01:00 MUDr. Fabiánová Kateřina
Aktualizováná stanoviska v souvislosti s COVID-19. Doporučení NRC pro hygienu půdy a odpadů obsahují pokyny jak nakládat s jednorázovými rouškami, respirátory, rukavicemi u pracovníků, zdravých i nemocných obyvatel s COVID-19 i u lidí v karanténě.

Národní referenční pracoviště CZŽP - 41%

23.05.2011 14:20:57 RNDr. Bohumil Kotlík
Činnost NRL (NRC, NRP) vyplývá ze statutu SZÚ a jejich vedoucí i příslušné náplně stanovuje MZ ČR (vedoucí jmenuje hlavní hygienik). 

Stanovisko národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy COVID – 19 u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod - 41%

17.03.2020 08:44:11 MUDr. Fabiánová Kateřina
Pracovníci, kteří nakládají s odpadními vodami, by měli používat standardní postupy pro základní hygienická opatření a používat doporučené osobní ochranné pomůcky. Pro pracovníky čistíren odpadních vod stále platí, že by měli odpovědně dodržovat stávající bezpečnostní a hygienická opatření a tím minimalizovat rizika nákazy z pracovního prostředí.

Prevence nákazy COVID – 19 u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod. - 41%

17.04.2020 12:50:28 MUDr. Fabiánová Kateřina
Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů

Odborná skupina hygieny půdy a odpadů a Národní referenční laboratoř hygieny půdy a odpadů - 40%

19.12.2007 15:14:35 Michala Lustigová
Odborná skupina se zabývá jako jediné pracoviště v ČR komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady, hodnocením zdravotních rizik při aplikaci   nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů   včetně   vypracování odborných stanovisek a posudků. Dále provádí monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k prostředí a možné zátěži populace škodlivými látkami z kontaminované půdy. V ypracovává technické podklady pro metodické pokyny a doporučení v ochraně zdraví v oblasti nakládání s odpady včetně laboratorních metodik, výzkumu a vývoje.

Nebezpečné odpady - 37%

19.05.2008 13:27:43 Michala Lustigová
Nebezpečným odpadem je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Pracoviště hygieny půdy a odpadů - 36%

3.07.2013 08:04:21 RNDr. Bohumil Kotlík
Pracoviště hygieny půdy a odpadů se zabývá komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady a rizik v souvislosti s kontaminací půdy, především v oblasti starých ekologických zátěží. Prioritní činností je hodnocení zdravotních rizik v oblasti nakládání s odpady a hodnocení vlivů na zdraví   při aplikaci   nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů. Součástí pracoviště je laboratoř hygieny půdy a odpadů akreditovaná ČIA jako zkušební laboratoř č. 1206.

Oddělení hygieny ovzduší a odpadů - 35%

23.05.2011 15:14:08 RNDr. Bohumil Kotlík
Činnost oddělení se zaměřuje na hodnocení známých a identifikaci nových zdravotních rizik ze složek životního prostředí – vnějšího a vnitřního ovzduší, půdy a při nakládání s odpady.  

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů - 32%

9.04.2020 11:14:56 MUDr. Fabiánová Kateřina
Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy COVID-19 u vybraných pracovníků ve stavebnictví, přicházejících v rámci své činnosti do styku s odpadní vodou, odpadní vodou kontaminovanou zeminou nebo kontaminovanými odpady.

Seminář Nakládání s odpady - včetně kuchyňských - ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domova důchodců - 27%

18.09.2014 13:37:56 Ing. Marián Juskanin
Seminář se uskuteční v úterý 23. září 2014  ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu od 10,00 hod.

Voda, odpady, kanalizace - 27%

17.03.2020 08:38:33 MUDr. Fabiánová Kateřina

Odpad - 26%

11.02.2008 13:11:42 Michala Lustigová
Odpad je podle zákona o č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Rozlišují se dvě základní kategorie odpadů, a to odpady nebezpečné a odpady ostatní. Právě nebezpečným odpadům je třeba věnovat zvláštní pozornost z pohledu ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí. Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. Nebezpečnými vlastnostmi odpadu jsou: výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstraňování a ekotoxicita. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu může provádět ze zákona o odpadech pouze osoba pověřená ministerstvem.

Seznam výrobků s obsahem PVC a možnost jejich náhrady - 22%

19.04.2010 13:59:50
  V rámci úkolu VaV SP-2f3/227/07 s názvem Hodnocení a minimalizace negativních vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení byly na základě dostupných informací identifikovány zdravotnické materiály s obsahem PVC. Byl vypracován seznam označených výrobků z PVC, jehož součástí je jejich náhrada bez PVC. Informace o náhradách výrobků bez PVC pro databázi byly získány na základě dostupných údajů, a to informací o výrobku zpracovaných dodavatelem a informací z odborného tisku.    

Legislativa a metodická doporučení - 16%

11.02.2008 13:18:27 Michala Lustigová
1 2 3 4      ››