Home » Integrovaný operační program (IOP) » Systémové nástroje pro ochranu a podporu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06104 (15.12.2009 – 30.6.2015) - projekt stažen


Cíl projektu

Projekt se komplexním způsobem zaměřuje na prevenci širokého spektra zdravotních rizik životního stylu obyvatelstva s nejvýznamnějším dopadem na nemocnost a úmrtnost v populaci ČR. Jeho záměrem je vytvoření a implementace systémových programů primární a sekundární prevence s využitím marketingových nástrojů, zaměřených na aktivní ovlivnění rizikových faktorů nejzávažnějších chorob a transformaci zdraví ohrožujících vzorců chování obyvatelstva. Hlavním cílem předkládaného projektu je pak prodloužení průměrné délky života obyvatel ČR, zlepšení jeho kvality a snížení nákladů na zdravotní péči. Vzhledem k nutnosti hledání systémových úspor v rámci veřejného zdravotního pojištění přispěje projekt k celkové udržitelnosti financování zdravotního systému v ČR, a to za podmínky implementace systémových, odborně fundovaných a nákladově efektivních opatření.

Projekt je rozdělen do několika klíčových aktivi (KA), a to:

 • KA3 - prevence civilizačních chorob a zdravotnických rizik životního stylu obyvatelstva,
 • KA4 - prevence rizikových způsobů chování adolescentů a mladistvých: škodlivé užívání alkoholu, tabáku a drog a hazardního hráčství,
 • KA5 - program prevence HIV/AIDS,
 • KA6 - podpora zdraví osob nad 50 let,
 • KA7 - prevence úrazů,
 • KA8 - prevence nadužívání antibiotik a antibiotické rezistence.

Obsahově je projekt zaměřen na minimalizaci nejrizikovějších faktorů životního stylu populace ČR, ke kterým patří kouření, nadměrná spotřeba alkoholu, stres, nedostatek pohybu, nepřiměřený způsob stravování, rizikové sexuální chování, naduživání antibiotik, zanedbávání preventivních opatření, nedostatečná aktivita a duševní potíže v seniorském věku. Toto zaměření projektu reflektuje skutečnost, že nejvýznamnější dopad na zdraví populace a úmrtnost mají civilizační choroby - kardiovaskulární, metabolická a onkologická. Významný nárůst v posledních letech zaznamenala infekce HIV/AIDS. Narůstající tendence má škodlivé užívání alkoholu, tabáků a drog ve skupině dospívajících a mladistvých. Projekt je určen pro širokou laickou a odbornou veřejnost, rodiny s dětmi, dospívající a mládež, osoby znevýhodněné věkem (50+) a ohrožené skupiny obyvatel. Realizace projektu bude zajištěna širokým projektovým týmem SZÚ za pomocí profesionálních dodavatelů marketingových a softwarových produktů.

Tento projekt byl stažen.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Mgr. Jan Šturma (e-mail: sturma@szu_cz, telefon: (420) 267 082 212)

Výběrová řízení

Informace o výběrových řízeních

  • VŘ001 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
  • VŘ009 - Zajištění publicity projektů SZÚ (ZDE);
  • VŘ002 - Informační kampaň zaměřená na snížení hlavních zdravotních rizik u populace ČR (ZDE);
  • VŘ010 - Administrace rozvojových projektů IOP v rámci 2., 10. a 11. výzvy (ZDE);
  • VŘ011 - Administrace rozvojových projektů IOP II. (ZDE).

Nahoru