Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly nebezpečnosti

Nařízením (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (= nařízením CLP) byl v EU zaveden nový systém klasifikace a označování chemických látek a směsí. Mimo jiné se změnily výstražné symboly nebezpečnosti. Níže je upozornění na materiály na webu ECHA.


K lepšímu pochopení výstražných symbolů nebezpečnosti podle nařízení CLP byly zveřejněny na webu ECHA níže uváděné materiály v češtině.

Jedná se o:

Oba materiály uvádí, co dané výstražné symboly nebezpečnosti znamenají, leták pak obsahuje i několik příkladů, kdy mohou vyskytovat.
Oba materiály mohou sloužit k větší informovanosti o prvcích označení podle nařízení CLP.

Uživatelé konkrétních nebezpečných látek a směsí si pak musí přečíst vždy celý štítek/oba, kde kromě výstražného symbolu nebezpečnosti mají být další prvky označení (kromě signálního slova, hlavně standardní věty o nebezpečnosti tzv. H-věty, pokyny pro bezpečné zacházení tzv. P-pokyny, popř. podle potřeby doplňující informace tzv. EUH věty).

Autorka: MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (2. 8. 2016)

Nahoru