SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Nařízení CLP - konsolidované znění z prosince 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nařízení CLP - konsolidované znění z prosince 2019

V prosinci 2019 bylo uveřejněno na internetové stránce Úředního věstníku EU další konsolidované znění nařízení CLP = nařízení (ES) č. 1272/2002, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Níže je uveden odkaz na něj a dále výčet jednotlivých novel nařízení CLP, které v konsolidovaném znění (k 1. 12. 2019) nejsou uvedeny.


Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1272/2002, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (ve smyslu chemciký látek/směsí) = nařízení CLP k 1. 12. 2019  je uveřejněné na webu Úředního věstníku EU. Ke stažení v české verzi ZDE.
Mimo jiné obsahuje již v příloze VI nařízení názvy látek s harmonizovanou klasifikací v češtině.


Toto konsolidované znění k 1. 12. 2019 neobsahuje některé platné novely:

  • k příloze VIII nařízení CLP - požadavky na informace týkající se reakce na ohražení zdraví - identifikátory UFI + související požadavky:
  • nařízení Komise (EU) 2017/542 - doplňuje přílohu VIII upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření; účinnost původně od 1. ledna 2020, ale posun požadavků na postup podle této přílohy nařízením níže
  • nařízení Komise (EU) 2020/11 (v Úředním věstníku EU vyšlo 10. 1. 2020) - které mění a posouvá termín pro uplatnění přílohy VIII upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření; směsi nejen pro profesionální ale nově i pro spotřebitelská použití musí splňovat požadavky podle přílohy VIII ode dne 1. 1. 2021.

  • k dalším částem nařízení CLP:
  • nařízení Komise (EU) 2019/521 (v Úředním věstníku EU vyšlo 27. 3. 2019) - především zavádí novou třídu nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a novou třídu nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny – samozápalné plyny. Další změny zahrnují úpravy: kritérií pro látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny; ustanovení pro klasifikaci směsí ve formě aerosolu...; a prvků definic a klasifikačních kritérií pro výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, dále akutní toxicita, žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí, senzibilizace dýchacích cest a kůže, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány a nebezpečnost při vdechnutí; dále se mění některé tzv. H věty a P pokyny apod. tak, aby zohledňovala šesté a sedmé revidované vydání GHS. Použije se od 1. května 2020.

Výše uvedené novely jsou platné, ale ještě nejsou účinné. Z tohoto důvodu ještě NEJSOU v konsolidovaném znění.
Nicméně podle výše uvedených novel nařízení CLP lze postupovat i před nabytím jejich účinnosti.

Uveřejnění příspěvku leden 2020.

Nahoru