SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Nařízení CLP konsolidované znění z prosince 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nařízení CLP konsolidované znění z prosince 2018

V prosinci 20018 bylo uveřejněno na internetové stránce Úředního věstníku EU další konsolidované znění nařízení CLP. Níže je uveden odkaz na něj a dále výčet jednotlivých novel nařízení CLP, které v konsolidovaném znění (k 1. 12. 2018) nejsou uvedeny.


Konsolidované znění nařízení CLP k 1. 12. 2018  je uveřejněné na webu Úředního věstníku EU. Ke stažení v české verzi ZDE.


Toto konsolidované znění k 1. 12. 2018 neobsahuje platné novely:

  • nařízení Komise (EU) 2017/542 - doplňuje přílohu VIII upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření; účinnost od 1. ledna 2020
  • nařízení Komise (EU) 2018/669 - mění přílohu VI části 3 – názvy látek, které dosud nebyly v národním jazyce (tj. v češtině), v tomto jazyce.
    POZOR: Názvy látek, které už byly v přílohy VI v češtině (např. byly už v nařízení (EU) 2015/1221 a novějších) nejsou v tomto nařízení uvedeny.
    Použije se ode dne 1. prosince 2019.
  • nařízení Komise (EU) 2018/1480 (v Úředním věstníku EU vyšlo 5. 10. 2018) - především mění a doplňuje přílohu VI nařízení, což je Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek; (použije se od 1. května 2020; kromě drobné úpravy v záhlaví tabulky 3, které se mění od 1. prosince 2019) a dále opravuje nařízení (EU) 2017/776
  • nařízení Komise (EU) 2019/521 (v Úředním věstníku EU vyšlo 27. 3. 2019) - především zavádí novou třídu nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a novou třídu nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny – samozápalné plyny. Další změny zahrnují úpravy: kritérií pro látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny; ustanovení pro klasifikaci směsí ve formě aerosolu...; a prvků definic a klasifikačních kritérií pro výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, dále akutní toxicita, žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí, senzibilizace dýchacích cest a kůže, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány a nebezpečnost při vdechnutí; dále se mění některé tzv. H věty a P pokyny apod. tak, aby zohledňovala šesté a sedmé revidované vydání GHS. Použije se od 1. května 2020.

Zpracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
Uveřejnění příspěvku leden 2019; poslední aktualizace srpen 2019.

Nahoru