Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Soutěž Podnik podporující zdraví » Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2017


Přihláška do soutěže pro velké podniky na rok 2017 Přihláška do soutěže pro velké podniky na rok 2017

Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti

Dotazník sebehodnocení pro velké podniky na rok 2017 Dotazník sebehodnocení pro velké podniky na rok 2017

Přihláška do soutěže pro malé a střední podniky na rok 2017 Přihláška do soutěže pro malé a střední podniky na rok 2017

Dotaznik sebehodnocení pro malé a střední podniky na rok 2017 Dotaznik sebehodnocení pro malé a střední podniky na rok 2017

 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky


vyhlašuje soutěž o titul

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

roku 2017


 

I.  Předmět soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

 II.  Podmínky soutěže:

 1. Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle právních předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.
 2. Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.
 3. Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:
  Státní zdravotní ústav
  Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
  Šrobárova 48
  100 42  Praha 10

  nejpozději do 31. 3. 2017. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

 4. Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

III.  Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1.4.2017 do 31.8.2017. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.mzcr.cz, www.szu.cz

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

PhDr. Ludmila Kožená
OS hygieny práce
tel. 267 082 731, ludmila.kozena@szu_cz

 

Mgr. Kateřina Janošová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415, katerina.janosova@szu_cz

 

Jarmila Kubínová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415, jarmila.kubinova@szu_cz

 

Klára Jokešová
Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 961, klara.jokesova@mzcr_cz

Nahoru