Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

repka.jpg Do této sekce budou umisťovány materiály a informace týkající se přípravků (POR) a pomocných prostředků (PP) pro profesionální i neprofesionální uživatele POR, ale i pro zájemce o odbornou způsobilost nebo odborníky z resortu zdravotnictví.


Ochranné lhůty na etiketách přípravků na ochranu rostlin

Přednášky na téma ochranných lhůt (OL) na etiketách přípravků na ochranu rostlin (POR) autorky MUDr. Trávníčkové z listopadu 2016.


 

Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly nebezpečnosti

Na webu SZÚ v částech, které se týkají klasifikace, označování a balení látek a směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (= nařízení CLP), byly doplněny některé materiály z webu ECHA pro uživatele nebezpečných chemických látek a směsí.


 

Metodika ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin

Metodika ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin, na které se kromě doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D. (MENDELU) podílela spoluautorsky i ale i jako lektor MUDr. Z. Trávníčková, CSC. (SZÚ), byla vydána MZe na CD v r. 2015.


 

Vyjádření klasifikace podle nařízení CLP do bezpečnostního listu

Pro vyjádření nebezpečnosti chemických látek a směsí (tedy i většiny přípravků na ochranu rsotlin) do bezpečnostního listu se doporučuje používat stejné kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy příslušných standardních vět o nebezpečnosti, jak jsou uváděny v příloze VI nařízení CLP. Zde jsou uvedeny informace ke třídám nebezpečnosti pro zdraví.


 

Rezidua pesticidů v potravinách – zdravotní rizika a aktuální stav

Přednáška připravená pro XX. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin pořádanou ČZU (FAPPZ), v Praze v září 2015.


 

Existují nemoci z povolání z expozic přípravků na ochranu rostlin v ČR?

Abstrakt k přednášce přednesený na XXXII. kongresu pracovního lékařství v Jihlavě, 15.-16. října 2015.


 

Ochrana zeleně před škůdci a chorobami - otázky a odpovědi

Publikace je určena pro návštěvníky parků a zahrad a má přispět k objasnění důvodů používání přípravků na ochranu rostlin.


 

Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví lidí – přednáška SZÚ

Na školení školitelů vzdělávacích subjektů pověřených MZe ke konání kurzů prvého a druhého stupně pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin dne 24.11.2014 na MZe byla zástupkyní SZÚ přednesena přednáška k aktuálním tématům týkající se ochrany zdraví.


 

Nahoru