SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

repka.jpg Do této sekce budou umisťovány materiály a informace týkající se přípravků (POR) a pomocných prostředků (PP) pro profesionální i neprofesionální uživatele POR, ale i pro zájemce o odbornou způsobilost nebo odborníky z resortu zdravotnictví.


Novela rostlinolékařského zákona č. 299/2017 Sb.

Dne 19. září 2017 vyšla očekávaná novela, kterou se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Jedná se o zákon č. 299/2017 Sb. Tento zákon nabývá účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. od 1. 12. 2017).


 

OOPP rukavice - nová norma

V srpnu 2017 vyšla nová Česká technická norma ČSN EN ISO 374-1 "Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika". Norma nabývá účinnost 1. 9. 2017.


 

Ochranné lhůty na etiketách přípravků na ochranu rostlin

Přednášky na téma ochranných lhůt (OL) na etiketách přípravků na ochranu rostlin (POR) autorky MUDr. Trávníčkové z listopadu 2016.


 

Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly nebezpečnosti

Na webu SZÚ v částech, které se týkají klasifikace, označování a balení látek a směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (= nařízení CLP), byly doplněny některé materiály z webu ECHA pro uživatele nebezpečných chemických látek a směsí.


 

Metodika ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin

Metodika ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin, na které se kromě doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D. (MENDELU) podílela spoluautorsky i ale i jako lektor MUDr. Z. Trávníčková, CSC. (SZÚ), byla vydána MZe na CD v r. 2015.


 

Vyjádření klasifikace podle nařízení CLP do bezpečnostního listu

Pro vyjádření nebezpečnosti chemických látek a směsí (tedy i většiny přípravků na ochranu rsotlin) do bezpečnostního listu se doporučuje používat stejné kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy příslušných standardních vět o nebezpečnosti, jak jsou uváděny v příloze VI nařízení CLP. Zde jsou uvedeny informace ke třídám nebezpečnosti pro zdraví.


 

Rezidua pesticidů v potravinách – zdravotní rizika a aktuální stav

Přednáška připravená pro XX. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin pořádanou ČZU (FAPPZ), v Praze v září 2015.


 

Existují nemoci z povolání z expozic přípravků na ochranu rostlin v ČR?

Abstrakt k přednášce přednesený na XXXII. kongresu pracovního lékařství v Jihlavě, 15.-16. října 2015.


 

Ochrana zeleně před škůdci a chorobami - otázky a odpovědi

Publikace je určena pro návštěvníky parků a zahrad a má přispět k objasnění důvodů používání přípravků na ochranu rostlin.


 

Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví lidí – přednáška SZÚ

Na školení školitelů vzdělávacích subjektů pověřených MZe ke konání kurzů prvého a druhého stupně pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin dne 24.11.2014 na MZe byla zástupkyní SZÚ přednesena přednáška k aktuálním tématům týkající se ochrany zdraví.


 

Nahoru