SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele » Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla koncem června vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.


Vyhláška nabývá účinnost 13. července 2018.
Nicméně s ohledem na přechodné období požadavky například na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku (pro profesionální i neprofesionální uživatele) a další části nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

Tato vyhláška provádí ustanovení zákona č. 326/2004 Sb. vztahující se na přípravky a pomocné prostředky a stanoví

a) požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku,
b) požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální uživatele,
c) oblasti zkoušení a náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek,
d) maximální rozsah pokusů a zkoušek s nepovolenými přípravky a pomocnými prostředky pro účely výzkumu a vývoje,
e) kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh,
f) rozsah a způsob uchovávání dokumentace a záznamů o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a o jejich původu,
g) okolnosti, za nichž přípravek představuje významné riziko pro necílové organismy v případě neprofesionálního použití,
h) rozsah dokumentů, které prokazují, že pomocný prostředek splňuje požadavky pro povolení,
i) požadavky na označování pomocných prostředků,
j) způsob vedení záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích profesionálními uživateli a
k) způsoby odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků.

UPOZORNĚNÍ: Tvůrce etikety a jejího označení musí samozřejmě respektovat právní předpisy Evropské unie, především nařízení (ES) č. 1272/2008 (tzv. nařízení CLP), nařízení Komise (EU) č. 547/2011, popřípadě další.

Nahoru