SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin » Vyjádření klasifikace podle nařízení CLP do...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyjádření klasifikace podle nařízení CLP do bezpečnostního listu

Pro vyjádření nebezpečnosti chemických látek a směsí (tedy i většiny přípravků na ochranu rsotlin) do bezpečnostního listu se doporučuje používat stejné kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy příslušných standardních vět o nebezpečnosti, jak jsou uváděny v příloze VI nařízení CLP. Zde jsou uvedeny informace ke třídám nebezpečnosti pro zdraví.


Výtah z nařízení (EU) 2015/830 (novela nařízení REACH)
Oddíl 2
Identifikace nebezpečnosti:
Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností.
Pododdíl 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
:
Uvede se klasifikace látky nebo směsi, která vyplývá z použití klasifikačních kritérií v nařízení (ES) č. 1272/2008.
Nesplňuje-li směs kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, musí to být jasně uvedeno.

Třídy nebezpečnosti část třídy nebezpečnosti pro zdraví podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění (= nařízení CLP)
+ s kódy tříd a kategorií nebezpečnosti (podle přílohy VI)
+ a s kódy příslušných standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H vět)

  • Akutní toxicita

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4 
tzv. H věty se liší podle způsobu expozice
požití:
H300 (stejná pro kategorii 1+2), H301 (pro kat. 3), H302 (pro kat. 4)
styk s kůží:
H310 (stejná pro kat. 1+2),  H311(pro kat. 3), H312 (pro kat. 4)
vdechování:
H330 (stejná pro kat. 1+2), H331(pro kat. 3), H332 (pro kat. 4)

  • Žíravost/dráždivost pro kůži

Skin Corr. 1A, Skin Corr. 1B, Skin Corr. 1C, pro všechny podkategorie H314
Skin Irrit. 2, H315

  • Vážné poškození očí / podráždění očí

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319

  • Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

Resp. Sens. 1 - 1A - 1B; H334, stejná H věta
Skin Sens. 1 - 1A - 1B, H317, stejná H věta

  • Mutagenita v zárodečných buňkách

Muta. 1A, Muta. 1B, pro obě podkategorie H340
Muta. 2, H341

  • Karcinogenita

Carc. 1A, Carc. 1B, pro obě podkategorie H350
+ doplň. kód „i“ (je-li účinek při vdechování)
Carc. 2, H351

  • Toxicita pro reprodukci

Repr. 1A, Repr. 1B, pro obě podkategorie H360
Repr. 2, H361
+ doplň. kódy „D, F, d, f“ (pro upřesnění účinku na reprodukci)
dodatečná kategorie Lact., H362

  • Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozici

STOT SE 1, H370 (+ lze doplnit orgán a cestu expozice)
STOT SE 2, H371 (+ lze doplnit orgán a cestu expozice)
STOT SE 3, H335 nebo H336

  • Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

STOT RE 1, H372 (+ lze doplnit orgán a cestu expozice)
STOT RE 2, H373 (+ lze doplnit orgán a cestu expozice)

  • Nebezpečnost při vdechnutí

Asp. Tox. 1, H304

Autor: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., SZÚ (2. 1. 2016)

Nahoru