SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES » Informace o zpracování osobních údajů v rámci...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace o zpracování osobních údajů v rámci studie EHES

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Evropského průzkumu zdravotního stavu populace (European Health Examination Survey - EHES)


dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Vážení,

rádi bychom Vás ujistili, že zákonné a bezpečné zpracování osobních údajů je naší prioritou. Na následujících stránkách se dozvíte informace, které osvětlují podrobnosti zpracování osobních údajů v naší organizaci, konkrétně o zpracování osobních údajů v rámci projektu „Evropský průzkum zdravotního stavu populace“ (dále jen „EHES“).

V tomto dokumentu naleznete konkrétní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v rámci projektu EHES. V závislosti na konkrétním zpracování Vám veškeré informace o obecném i konkrétním zpracování také budou sděleny před jeho samotným zahájením. 

1.       Totožnost správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Státní zdravotní ústav (dále také „SZÚ“), se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10 (dále také jako „správce“).

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dalších příslušných právních předpisech.

Ústav je dle zákona zejména oprávněn chránit a podporovat zdraví, monitorovat zdraví, kontrolovat kvalitu služeb k ochraně veřejného zdraví a k dalším souvisejícím činnostem.

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob.

EHES je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V České republice projekt běží od roku 2011.

2.      Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informace o pověřenci získáte zde.

3.      Rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování

Rozsah požadovaných osobních údajů je vždy plně přizpůsoben účelu konkrétního zpracování, je tedy dodržena zásada minimalizace. Nepožadujeme žádné zbytečné osobní údaje.

V rámci projektu EHES zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno a příjmení, rok narození),
  • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo/e-mail),
  • zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu: krevní tlak, výška, hmotnost, obvod pasu, výsledky rozboru vzorku žilní krve).

Osobní údaje získáváme korektními postupy, Vaše údaje v rámci projektu EHES jsme získali skrze Český statistický úřad (předání osobních údajů je mezi námi upraveno zpracovatelskou smlouvou), kdy jste předběžně vyjádřili zájem účastnit se studie EHES a sdělili jste k tomuto účelu své osobní údaje.

Účelem zpracování výše představených osobních údajů je vědecká analýza dat o zdravotním stavu evropské populace, statistické zpracování a publikace anonymizovaných dat, obecně jsou tedy data zpracovávána pro účely vědeckého výzkumu, který pomůže monitorovat a vyhodnocovat důležité zdravotní aspekty a jeho výstupy mohou pomoci tisícům lidí.

4.      Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Právními tituly pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Zvláštní kategorie osobních údajů (zejm. údaje o Vašem zdravotním stavu) zpracováváme zejména na základě výjimky pro účely vědeckého výzkumu dle 9 odst. 2 písm. j) Nařízení.

Pokud jste souhlasili s účastí na studii (viz. Informovaný souhlas s účastí na studii, který Vám byl předložen) je z podstaty výše představeného účelu nutné zpracovat Vaše osobní údaje. Účastnit se studie bez poskytnutí osobních údajů není prakticky možné. Informujeme Vás tedy, že při neposkytnutí výše zmíněných osobních údajů se nebudete moci studie účastnit.

5.      Kategorie subjektů údajů

Subjektem zpracování osobních údajů jsou náhodně vybrané fyzické osoby ve věku 25–64 let.

6.      Kategorie příjemců osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů spolupracujeme pouze s ověřenými a věrohodnými zpracovateli.

V rámci projektu EHES spolupracujeme s těmito zpracovateli:

  • Český statistický úřad (obdržení Vašich osobních údajů),
  • Krajské hygienické stanice (organizace jednotlivých vyšetření a výběr vyšetřovacích míst),
  • jednotlivá vyšetřovací místa (realizace vyšetření a předání Vašich osobních údajů zpět SZÚ),
  • biochemické laboratoře (analýza krevního vzorku, biochemické laboratoře obdrží pouze pseudonymizovaný vzorek Vaší krve).

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7.      Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce a jím pověření zpracovatelé (na základě zpracovatelských smluv nebo obdobného vztahu, viz bod 6.). Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými a proškolenými zaměstnanci správce nebo zpracovatele, nebo jinými smluvními subjekty, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Za účelem ochrany osobních údajů byla přijata technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškerým dokumentům obsahujícím osobní údaje je tak poskytována dostatečná ochrana. Elektronické zpracovávání osobních údajů podléhá logování do systému. Osobní údaje podléhají pseudonymizaci. Výstupy ze studie jsou anonymní.

8.      Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme od momentu jejich obdržení po dobu nutnou k realizaci výše uvedenému účelu (vědeckého výzkumu EHES). Výsledky jednotlivých běhů studie je nutné neustále sledovat v čase a vzájemně porovnávat. Proto budou Vaše osobní údaje zpracovány po dobu trvání sběru dat, tedy konce února 2020.

9.      Vaše práva

Informujeme Vás o Vašem právu na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), právu požadovat opravu svých osobních údajů (čl. 16 Nařízení), právu požadovat výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, právu na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), právu Vás na Vaši žádost informovat o příjemcích osobních údajů dle čl. 19 Nařízení, právu na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, právu vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení), právu nebýt subjektem automatizovaného rozhodování a profilování dle čl. 22 Nařízení.

Pro realizaci Vašich práv využijte kontaktní údaje uvedené na konci v tomto dokumentu.

10.   Další důležité informace

Dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva, SZÚ Vás o tomto porušení bude bez zbytečného odkladu informovat za podmínek ustanovení čl. 34 Nařízení.

Informujeme Vás, že může dojít k aktualizaci této informace o zpracování Vašich osobních údajů. U každé revize bude uvedeno datum a číslo aktualizace. Aktuální verze informace o ochraně osobních údajů bude vždy přístupná na webových stránkách. Doporučujeme Vám pravidelně se o zpracování osobních údajů informovat.

Verze: 2.0

Datum aktualizace: 7. 4. 2020

Kontaktní údaje

 

Doručovací adresa

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 49/48

Praha 10, 100 00

Datová schránka

ymkj9r5

E-mail

ehes@szu_cz

Telefonní číslo

+420 724 810 129

Nahoru