SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » NRL pro experimentální imunotoxikologii
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRL pro experimentální imunotoxikologii

Vedoucí:   Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D.   E-mail:  marketa.dvorakova@szu.cz


Adresa:
Státní zdravotní ústav
Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
NRL pro experimentální imunotoxikologii
Šrobárova 49/48
100 00  Praha 10

Národní referenční laboratoř experimentální imunotoxikologii byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví ČR (hlavním hygienikem). Zabývá se vědecko-výzkumnou a referenční činností, poskytuje expertní a konzultační služby v oblasti toxikologie in vitro. Systematicky sleduje informace z oblasti experimentální imunotoxikologie, shromažďuje a uchovává všechna potřebná data (zejména normy, metodiky, databanky) pro výkon svých činností, pro spolupráci s obdobnými zahraničními zařízeními a pro interpretaci a vyhodnocování získaných dat. Činnost je zaměřena na vývoj, ověřování, standardizaci a implementaci nových metod v oblasti experimentální imunotoxikologie v souladu se zásadami systémů zabezpečování jakosti a řízení kvality (systémy SLP, ISO), poskytování návrhů metodických pokynů a standardních metodik. Laboratoř se aktivně podílí na řadě výzkumných úkolů, zajišťuje preklinické testy imunotoxických účinků chemických látek a dalších faktorů prostředí dle požadavků zdravotnických ústavů, výrobců a dalších organizací s využitím experimentálních studií in vitro. Jedním z jejích úkolů je tvorba vyžádaných specializovaných odborných materiálů pro intervenční programy s ohledem na možné ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a pomoc při řešení epidemiologicky nebo hygienicky závažných situací, provádění posudkové, poradenské, koordinační a metodické činnosti. Laboratoř poskytuje informace o poznatcích získaných vlastní činností a sleduje zkušenosti jiných pracovišť, včetně zahraničních. Aktivně spolupracuje a zajišťuje školení v nových metodikách in vitro, v zavádění nových postupů do praxe a aktivně se účastní vědeckých konferencí nebo konzultačních dnů na odborná témata. Laboratoř zajišťuje ověřování a zpřesňování výsledků získaných v jiných laboratořích podle zásad správné laboratorní praxe. Poskytuje referenční činnost ve formě nejvyšších specializovaných služeb. V současné době je činnost Národní referenční laboratoře pro experimentální imunotoxikologii zaměřena zejména na vývoj, implementaci a validaci toxikologických metod in vitro, využívajících
především buněčné a tkáňové kultury s cílem nahradit konvenční testování na zvířatech v oblasti imunotoxicity a neuroendokrinní toxicity. Pracoviště je přední kvalifikovanou laboratoří v oblasti toxikologie in vitro v České republice. Národní referenční laboratoř pro experimentální imunotoxikologii byla notifikována jako člen sítě kvalifikovaných evropských laboratoří EU-NETVAL. Tato mezinárodní síť aktuálně 35 kvalifikovaných laboratoří využívá Evropská komise ke spolupráci na vývoji a validaci toxikologických metod in vitro bez použití laboratorních zvířat s vysokou relevancí pro člověka. Spolupráce je koordinována Referenční laboratoří EU pro alternativy ke zkoušení na zvířatech EURL-ECVAM, která je nedílnou součástí Společného Výzkumného Střediska (JRC) Evropské komise. Vedoucí laboratoře je členem odborných pracovních skupin OECD a podílí se na činnosti předních evropských vědeckých společností v oblasti toxikologie in vitro (ESTIV) a alternativ k testování na zvířatech (EUSAAT). Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř podle EN ISO/IEC 17025:2005 a podílí se na činnostech zabezpečování jakosti v souladu se zásadami správné laboratorní praxe (SLP). Vedoucí laboratoře je jmenována vedoucí útvaru zabezpečování jakosti v systému SLP. NRL pro experimentální imunotoxikologii využívá personální kapacity Oddělení alternativních toxikologických metod. Vyvíjené a zaváděné toxikologické metody in vitro rozšiřují již velmi širokou nabídku expertiz, které jsou zajišťovány Oddělením alternativních toxikologických metod a zvyšují tak vědecký potenciál a konkurenceschopnost Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti ve Státním zdravotním ústavu.


Pracovníci Oddělení alternativních toxikologických metod, aktuálně se aktivně podílející na činnosti NRL pro experimentální imunotoxikologii:

Mgr. Lada Svobodová
Bc. Gabriela Goffová
Jana Losová

Metodiky, přístrojové vybavení:

NRL pro experimentální imunotoxikologii aktuálně provádí metodiky založené na kultivačních technikách, světelné mikroskopii, fluorimetrii, spektrofotometrii, luminometrii a průtokové cytometrii. Využívá imunochemické metody typu ELISA a in vitro zkoušky založené na geneticky modifikovaných buněčných systémech a reportérových genech.

Jako vzorky jsou využívány nanomateriály, chemické látky, extrakty, definované směsi, kosmetické přípravky, zdravotnické prostředky a nepatogenní biologické vzorky.

Jako testovací systémy mohou být využívány imortalizované buněčné linie, rekonstruované modely lidských tkání a orgánové modely.

Nahoru