SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » NRL pro genetickou toxikologii
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRL pro genetickou toxikologii

Vedoucí:   RNDr. Danuše Očadlíková   E-mail:  danuse.ocadlikova@szu.cz


Genetická toxikologie využívá metody biologického monitorování v oblasti primární prevence nádorových onemocnění u osob profesionálně exponovaným mutagenním a karcinogenním látkám, i u osob neexponovaných, ovlivněných těmito látkami z životního prostředí. Metoda cytogenetické analýzy se používá jako biologický expoziční test a umožňuje kvalitativní a kvantitativní detekci chromozomových abnormalit v lidských somatických buňkách in vitro.
Amesův test slouží k detekci mutagenních látek v ovzduší, vodě, moči a v  komplexních směsích. Využívá upravené bakteriální kmeny Salmonella typhimurium.
Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.


Provádí

• cytogenetické vyšetření osob exponovaných mutagenům a karcinogenům v pracovním prostředí
• testování chemických látek ve smyslu implementace REACH
• stanovení mutagenity vzorků ovzduší, vody a moče Amesovým testem
• externí hodnocení kvality pro metodiku cytogenetické analýzy periferních lymfocytů krve
• konzultace, přednášky a stáže

Informace a dokumenty:

Nepodkročitelné meze odbornosti 816 – Laboratoř genetické toxikologie

 

(Schváleno výborem České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti a NRL pro genetickou toxikologii SZÚ Praha)
září 2014

1. Definice laboratoře

Odbornost

Definice laboratoře

816 – Laboratoř genetické toxikologie

Laboratoř provádějící  biologické monitorování účinků genotoxických faktorů prostředí. Biologický monitoring slouží k určení expozice genotoxickým faktorům a k posouzení rizika pozdních účinků pro exponované skupiny a jednotlivce. Genetická toxikologie působí v oblasti primární prevence u osob profesionálně exponovaných karcinogenům, mutagenům a látkám toxickým pro reprodukci. Využívá přitom metody biologického monitorování tak, jak bylo stanoveno v metodickém opatření MZd., ČSR, HEM-340.2-7.5.90 – Standardní metody  biologického monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí.

Laboratoří genetické toxikologie se rozumí laboratoř zabývající se vyšetřováním strukturních a numerických chromozomových aberací, které vznikají vlivem vnějšího (pracovního nebo environmentálního) prostředí, ve smyslu § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

 
2. Nepodkročitelné meze - personál laboratoře

Odbornost

Rozdělení dle typu laboratoře

Popis nepodkročitelné meze personálního vybavení laboratoře

816 – Laboratoř genetické toxikologie

 

Laboratoře nabízející a provádějící genotoxikologická vyšetření musí bez ohledu na svou velikost (počet odborných pracovníků) disponovat  vedoucím pracovníkem s vysokoškolskou kvalifikací lékařského nebo přírodovědného směru a atestací v oboru a nejméně 10 lety praxe v laboratoři genetické toxikologie. Vedoucí laboratoře je zodpovědný za technické provedení, výsledky genotoxikologických vyšetření a jejich interpretaci. Pro jeho zástupce je požadováno vysokoškolské vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, atestace v oboru a nejméně 5letá praxe v laboratoři genetické toxikologie. Je požadována každodenní přítomnost na pracovišti aspoň jednoho z nich.

Z uvedených požadavků může Společnost pro mutagenezi zevním prostředím udělit výjimku s dočasnou platností.

 

Obecně

Pracovnici laboratoře jsou zdravotničtí pracovníci (s registrací nebo pod odborným dohledem) nebo lékaři s diplomem celoživotního vzdělávání.


 3. Minimální požadavky na přístroje a pomůcky v laboratoři

Odbornost

Nepodkročitelné meze přístrojového vybavení

816 – Laboratoř genetické toxikologie

Laminární box, termostaty, autokláv, mikroskopy s vysokou rozlišovací schopností, centrifugy, chladničky s mrazničkami, třepačky, analytické váhy, automatické pipety, laboratorní sklo a plast

 

 

 
4. Minimální požadavky na počet vyšetření za rok

Odbornost

Nepodkročitelné meze minimálního počtu vyšetření / rok

816 – Laboratoř genetické toxikologie

Není stanoveno

 
5. Minimální požadavky na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC)

Odbornost

Nepodkročitelné meze požadavků na vnitřní kontrolu kvality

(VKK, IQC)

816 – Laboratoř genetické toxikologie

Vnitřní audit kontroly kvality.

 

 6. Minimální požadavky na externí hodnocení kvality

Odbornost

Nepodkročitelné meze požadavků na externí hodnocení kvality

816 – Laboratoř  genetické toxikologie

Povinná účast laboratoří genetické toxikologie v EHK  programu způsobilosti PT#G/1 Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů - Stanovení úrovně chromozomových aberací, akreditovaný program zkoušení způsobilosti pro genetickou toxikologii PT#G/1, akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043 (Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, Praha 10, PSČ 100 42).

EHK se pořádají pouze pro laboratoře genetické toxikologie.

 
7. Jiné

Odbornost

Jiné

816 – Laboratoř genetické toxikologie

U všech pracovníků laboratoří genetické toxikologie je povinný týdenní školící kurz v NRL pro genetickou toxikologii, SZÚ Praha – přezkoušení ze znalosti metody a hodnocení chromozomálních aberací na kontrolních preparátech  a vyhodnocení tohoto výsledku ve vztahu ke zdraví lidí exponovaných genotoxickým látkám v pracovním prostředí

Nahoru