SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení alternativních toxikologických metod
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení alternativních toxikologických metod


Vedoucí:   RNDr. Kristina Kejlová, PhD.

E-mail:  kristina.kejlova@szu_cz

Odělení alternativních toxikologických metod provádí alternativní toxikologické laboratorní zkoušky in vitro v modelových biologických systémech a in silico metody QSAR (odhad výpočtem), jako podklad pro vyhodnocení bezpečnosti u předmětů běžného užívání včetně kosmetických prostředků a jejich ingrediencí, zdravotnických prostředků, chemických látek a přípravků, výrobků pro děti včetně hraček, osobních ochranných pracovních prostředků. Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Podílí se na vývoji, validaci a implementaci alternativních toxikologických metod in vitro pro stanovení kožní a oční iritace, fototoxicity, kožní absorpce a penetrace, LLNA pro stanovení potenciálu senzibilizace, zkoušky akutní toxicity a toxicity po opakovaných dávkách, genotoxicity a mutagenity.
Využívá metody in silico, modely QSAR, read-accros analýzu či trendové analýzy, expertní systémy a databáze pro odhad výpočtem toxikologických a fyzikálně chemických vlastností chemických sloučenin a jejich směsí. Pracuje ve skupině expertů pro validaci modelů QSAR při OECD. Podílí se na přípravě a vývoji nástroje pro tvorbu validovaných modelů QSAR s názvem QSAR TOOLBOX v pracovní skupině OECD.
Provádí referenční činnost na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví, expertní činnost pro výrobce i orgány dozoru, zajišťuje unikátní metodické toxikologické laboratorní postupy pro hodnocení toxikologických vlastností u látek a výrobků v rámci NRL pro experimentální imunotoxikologii, NRC pro kosmetikua NRL pro genetickou toxikologii.
Zabývá se vědecko-výzkumnou a publikační činností v rámci výzkumných projektů národních a mezinárodních grantových agentur, zajišťuje účast expertů za ČR v pracovních skupinách a výborech orgánů Evropské Komise a Rady EU, pro Peer Review v rámci Vědeckého výboru ESAC-ECVAM a ICCVAM USA, OECD, Rady Evropy a v pracovních skupinách CEN a ISO, zejména v oblasti kosmetických prostředků a alternativních metod.
Podílí se na normotvorné činnosti v oblasti tvorby standardních metod zkoušení úrovni ISO, CEN, OECD apod., na tvorbě metodických návodů a doporučení na národní a mezinárodní úrovni.
Laboratoře genetické toxikologie provádí cytogenetickou analýzu periferních lymfocytů krve osob exponovaných mutagenům a karcinogenům z pracovního i zevního prostředí a stanovení mutagenity vzorků ovzduší, vody a moče Amesovým testem.

    Národní referenční laboratoře a centra: NRL, NRC
Akreditace   NRL pro genetickou toxikologii
Metody   NRL pro experimentální imunotoxikologii
Legislativa   NRC pro kosmetiku

Nahoru