SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Ředitelka Státního zdravotního ústavu rozhodně...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ředitelka Státního zdravotního ústavu rozhodně NEMLČÍ

Reakce na článek ve Zdravotnickém deníku „Přes sto správních deliktů, milióny za pokuty a ředitelka mlčí. To je podivné hospodaření SZÚ“ autora Tomáše Cikrta ze dne 21. 11. 2017 - plné znění viz https://www.zdravotnickydenik.cz/2017/11/pres-sto-spravnich-deliktu-miliony-za-pokuty-reditelka-mlci-podivne-hospodareni-szu/.


Předně je třeba uvést, že ředitelka SZÚ Jitka Sosnovcová, pokud jí to pracovní vytížení dovolí, reaguje a vždy reagovala na dotazy, které Zdravotnický deník (a nejen on) zaslal, bezprostředně, či maximálně v řádu 3-4 pracovních dnů.   Na dotazy zaslané panem šéfredaktorem Cikrtem dne 11. 10. 2017 v odpoledních hodinách byly odpovědi zaslány do dvou pracovních dnů. Na poslední dotazy pana šéfredaktora (mimochodem netermínované), doručené emailem v úterý 14. 11. 2017, byla reakce ředitelky odeslána 4. pracovní den od doručení požadavku a to pouze z důvodu její nepřítomnosti (služební cesty a celodenní odborné školení pracovníků hygienické služby).  Tato reakce však již nebyla v článku reflektována, což je z našeho pohledu v rozporu s objektivní snahou vyslechnout názor druhé strany.

 

Takže nyní fakta:

Státní zdravotní ústav (SZÚ) řešil v období 2010 až 2015 v oblasti podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví celkem 11 investičních projektů financovaných z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v celkové výši schválené dotace   246 192 283,90 Kč.

Většina z nich byla určena na modernizaci a vybavení přístrojového vybavení odborných pracovišť ústavu, které slouží k identifikaci a monitorování rizik z mikrobiologických a chemických agens a fyzikálních faktorů pro lidské zdraví a jeden projekt na pořízení Strategických hlukových map byl realizován na základě požadavku Evropské unie.  

Celkem bylo v rámci hodnocených projektů IOP  realizováno 54 VŘ na pořízení přístrojů a vybavení do 27 NRL a center SZÚ, včetně řídících a vyhodnocovacích systémů.  S VŘ na administraci a publicitu projektů jich bylo celkem 78 VŘ různého typu.  Některé veřejné zakázky musely být ze zákonných důvodů opakovány, tudíž počet realizovaných VŘ byl ve skutečnosti vyšší. 

Díky dobře nastaveným kvalifikačním požadavkům a důsledným uplatňováním výběru nejvhodnější nabídky v rámci zrealizovaných VŘ, získal SZÚ požadované vybavení a přitom došlo i k úspoře veřejných prostředků v celkové hodnotě 53 102 158,99 Kč oproti alokované částce dotace.

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení, jejich průběhu, jakýchkoliv změnách ve znění oprav, písemné zprávy, žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, návrhy smluv, rozhodnutí o výběru atd. podle podmínek pro administrací projektů z EF bylo vždy oznamováno současně do 3 -4  systémů, včetně zveřejňování na webových stránkách SZÚ. Oznámení probíhala do Úředního věstníků Evropské unie, do Věstníku veřejných zakázek,  zveřejnění na profilu zadavatele (https://www.egordion.cz) a webu SZÚ (www.szu.cz). V rámci realizace celkem 78 VŘ se jednalo o sta tisíce úkonů. Kontrolou ÚOHS a veřejnoprávní kontrolou prošla všechna VŘ, které SZÚ v rámci IOP financovaných z EF realizoval, pochybení byla nalezena pouze u několika z nich, čemu se při tak velkém rozsahu nedá stoprocentně zabránit.

 V průběhu realizace projektů z IOP byly prováděny pravidelné kontroly vždy po ukončení jednotlivých monitorovacích etap ze strany zřizovatele (OEF MZ), která žádná pochybení neobjevila.

Všechna kontrolní zjištění provedená ÚOHSem vznikla v letech 2012 – 2014, kdy také byla realizována většina VŘ. O výsledcích kontrol byl bezprostředně informován i zřizovatel prostřednictvím Odbor EF MZ ČR. Rozhodnutí  ÚOHS s uložením pokut byla vydána na konci roku 2015 a v roce 2016, tedy v době, kdy již byla všechna VŘ ukončena a projekty byly uzavírány.  Žádný ze zjištěných správních deliktů však nebyl zásadního charakteru.  Všechny zjištěné delikty se týkaly nedodržení včasného zveřejňování povinných informací ve všech systémech v rámci pravidel pro EF

Nutno konstatovat, že ve všech případech ÚOHS uvedl, že zjištěná pochybení jsou takového charakteru, že nemohla ovlivnit průběh a výsledek zadávacího řízení a nikdy nebyl porušen princip výběru nejvhodnější nabídky

Úřad při stanovování výše pokut a posuzování závažnosti deliktu v řadě případů konstatoval, že zadavatel (SZÚ) při zadávání VZ postupoval v přísnějším režimu zadávání, než byla jeho zákonná povinnost s ohledem na celkovou cenu zakázky.  Veřejné zakázky byly zadávány v otevřených podlimitních řízeních, přesto, že řada z nich mohla být realizována v režimu veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR), které by nepodléhaly kontrole ÚOHS.  SZÚ realizoval zadávání veřejných zakázek tímto způsobem z důvodu efektivity, transparentnosti a možnosti veřejné kontroly. Ve svých rozhodnutích Úřad konstatoval, že i když nebyl dodržen zákonem požadovaný způsob uveřejnění (zejména vlivem nezkušenosti pracovníků, kteří se mění), zadavatel zcela neomezil možnost kontroly svého postupu ze strany veřejnosti, neboť informace byly veřejně vždy dostupné na jeho webových stránkách.

Celková pokuta za všechny správní delikty uložená ÚOHS pro všechna kontrolovaná VŘ činila částku 165 000,- Kč. 

V době vzniku správních deliktů (2012-2014) ústav na základě VŘ využíval následně služeb dvou administrátorů na administraci projektů a přípravu monitorovacích zpráv. Na realizaci veřejných zakázek se významnou měrou podíleli jeho vlastní pracovníci: 2 VŠ pracovníci, 1 SŠ a právník ústavu, kteří mimo jediné pracovnice SŠ již v současné době nejsou zaměstnanci  ústavu. I to svědčí o náročnosti práce, ale i zpětné kontrole, která vedla k hodnocení situace a snaze zlepšit personální zabezpečení.

V rámci nápravného opatření bylo posíleno Oddělení právních služeb a veřejných zakázek, které je nyní pod přímou působností ředitelky, a nastavena vnitřní opatření, která mají obdobná pochybení eliminovat. V současné době probíhá také personální posílení Oddělení Interního auditu a kontroly.

Nahoru