SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Program Škola podporující zdraví » SHE
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

SHE


SHE – Schools for Health in Europe

Evropská sítě SHE má 43 členů. Koordinuje ji CBO (Holandsko).

Přístup SHE k podpoře zdraví ve škole je založen na 5 základních hodnotách a pilířích.

  SHE – základní hodnoty

 • Rovnost (equity) – Školy podporující zdraví (dále jen ŠPZ) zajišťují rovný přístup ke vzdělání a zdraví pro všechny. To má v dlouhodobém horizontu významný dopad na snižování nerovností ve zdraví a na zlepšení kvality a dostupnosti celoživotního učení.
 • Udržitelnost (sustainability) – ŠPZ uznávají, že zdraví, vzdělávání a rozvoj jsou úzce propojené. ŠPZ podporují a rozvíjejí odpovědný a pozitivní pohled žáků na jejich budoucí roli ve společnosti. Aktivity jsou systematicky implementovány na dlouhodobé období. Výsledky se nejčastěji objevují ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu.
 • Inkluze (inclusion) – ŠPZ oslavují rozmanitost. Jsou komunitou, kde všichni cítí vzájemnou důvěru a respekt. Dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a zaměstnanci školy a mezi školou, rodiči a školní komunitou jsou důležité.
 • Společné rozhodování (empowerment) – ŠPZ umožňují žákům, zaměstnancům školy a všem členům školní komunity, aby se mohli aktivně podílet na stanovení cílů v podpoře zdraví, na přijímaní opatření k jejich dosažení.
 • Demokracie (democracy) – Školy podporující zdraví jsou založeny na demokratických hodnotách, uplatňování práv a přejímání odpovědnosti.

   SHE - pilíře

 • Celoškolní koncepce zdraví (whole school approach to health) – V ŠPZ je jasná souvislost mezi školní koncepcí a postupy v následujících oblastech. Tato koncepce je uznávána a pochopena všemi účastníky života školy.

      Koncepce zahrnuje tyto oblasti:

 • participativní a akčně orientovaný přístup k výchově ke zdraví ve školním vzdělávacím programu
 • vzít v úvahu žákovo vlastní pojetí zdraví a pohody
 • rozvoj „zdravé“ školní koncepce
 • rozvoj fyzického (věcného) a sociálního prostředí školy
 • rozvoj životních kompetencí
 • vytvářet účinné vazby s rodinou a obcí
 • účinnější využívání zdravotnických služeb

 

 • Zapojení (participation) – Pocit sounáležitosti je podpořen participací a smysluplným zapojením žáků, zaměstnanců a rodičů, což je předpokladem účinnosti školních aktivit podporujících zdraví.
 • Kvalita školy (school quality) – ŠPZ podporují lepší procesy výuky a učení. Zdravější žáci se lépe učí, zdravější učitelé lépe pracují a mají větší uspokojení z práce. Hlavním úkolem škol je maximalizovat školní výsledky. ŠPZ podporují školy v dosahování jejich vzdělávacích a sociálních cílů.
 • Důkaz (evidence) – SHE čerpá informace ze stávajících i nových výzkumů zaměřených na efektivní přístupy a praxi škol, a to jednak v oblasti zdravotních témat (např. duševní zdraví, stravování, užívání návykových látek), jednak v oblasti celoškolních přístupů, koncepcí.
 • Škola a komunita – Školy podporují spolupráci mezi školou a širší komunitou. Jsou aktivní v posilování zdravotní gramotnosti.

Pro více informací navštivte  https://www.schools-for-health.eu/she-network

Projekt HEPS – iniciativa SHE

Projekt HEPS (Healthy Eating and Physical Activity) vznikl z iniciativy SHE. 

V rámci tohoto projektu vznikl manuál „Celoškolní koncepce v oblasti zdravého stravování a pohybu

„Dobrá celoškolní koncepce má mít tyto vlastnosti:

a) zahrnuje všechny aspekty života školy

b) odráží vizi a hodnoty, které školy vyznává

c) je založená na konkrétních postupech a na její tvorbě se podílejí všichni zúčastnění –    žáci/studenti, rodiče apod.

d) odráží místní potřeby, priority a specifika

e) je vnímána jako součást dlouhodobého procesu“

 

Manuál tvoří tyto části:

-  podrobný metodický postup „Jak vytvořit celoškolní koncepci v oblasti zdravého stravování a pohybu?“, který tvorbu koncepce rozpracovává do 5 fází:

Fáze 1: Příprava scény

Fáze 2: Analýza stávající koncepce a postupů

Fáze 3: Tvorba a psaní celoškolní koncepce

Fáze 4: Šíření a realizace celoškolní koncepce

Fáze 5: Sledování, evaluace a učení

- příklad zahraniční praxe (Kilpatrick School – Skotsko)

-  evaluační nástroje:

 1. Nástroj rychlého hodnocení (je užitečnou pomůckou ve fázi vytváření koncepce - fáze 2) – obsahuje soubor otázek rozdělených do sedmi oblastí, které odrážejí přístup školy ke zdravému stravování a fyzické aktivitě. Je navržen pružně tak, aby k němu pracovní skupiny mohly přidávat doplňující otázky podle konkrétních potřeb své školy.
 2. Indikátory úrovně školy - indikátory úrovně školy lze využít při analýze stávajících postupů ve fázi plánování, ale také při monitorování a evaluaci probíhajícího procesu zavádění nové celoškolní koncepce. Byly vytvořeny s cílem pomoci školám při psaní a dolaďování jednotlivých součástí jejich koncepce. Lze je využít jako vodítko k tomu, co je třeba do koncepce přidat, takže se doporučuje, aby pracovní skupina porovnala svůj náčrt koncepce s těmito indikátory ve fázi revize (součást Fáze 3)

ŠKOLY V SÍTI ŠPZ OBDRŽELY PŘEKLAD TOHOTO MANUÁLU V ROCE 2013. POKUD JEJ VE ŠKOLE NEMÁTE, OZVĚTE SE, ABYCHOM VÁM JEJ EMAILEM ZASLALI.

Nahoru