SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Stanovisko Národního Referenčního Centra pro...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stanovisko Národního Referenčního Centra pro hygienu půdy a odpadů k dekontaminaci odpadu vznikajícího při zdravotní péči

Odpad ze zdravotnických zařízení je pojem, který se používá pro všechen odpad, který vzniká v zařízeních zdravotní péče nebo v obdobných zařízeních nebo při činnostech vedoucích k léčebné nebo preventivní činnosti. Riziko z odpadů ze zdravotnických zařízení postihuje značnou šíři osob. Odpad může ohrozit pacienty, zdravotnický personál, personál zabývající se manipulací a zneškodňováním odpadů, ale může představovat i obecné riziko pro obyvatelstvo. Riziko není možno posuzovat obecně, ale vždy vychází ze specifických podmínek toho kterého zdravotnického zařízení, počínaje ambulantním vyšetřením a konče péčí o pacienta v domácích podmínkách. Největší riziko souvisí vždy s nakládáním a ukládáním vysoce infekčních odpadů a ostrých předmětů a vyplývá především z potenciálního přenosu infekčních chorob náhodným poraněním nebo stykem s infikovaným odpadem.


Nakládání s odpadem ze zdravotní péče se řídí obecně podle zákona 541/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zdravotnické zařízení je také při nakládání s odpady povinno dodržovat všechny povinnosti dané zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a jeho prováděcími předpisy, a to především vyhláškou č.306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Postupy nakládání s odpady ze zdravotní péče včetně dalších souvisejících předpisů uvádí CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO NAKLÁDÁNÍ S  ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH, VETERINÁRNÍCH A JIM PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ (SZÚ, 2016).

Jednou z povinností původců odpadů je minimalizovat negativní vlivy nakládání s odpady a tedy i provádět opatření ke snížení rizika infekce, ke kterému by mohlo dojít v souvislosti s odpady ze zdravotnických zařízení, a to jak u zdravotnických pracovníků, tak i populace.

Úprava odpadu

Cílem úpravy odpadů dekontaminací je snížit potenciální nebezpečí z mikrobiální kontaminace, které představuje infekční odpad ze zdravotnických nebo veterinárních zařízení pro pracovníky při nakládání s ním, ale i pro životní prostředí. Úprava musí být vnímána v kontextu hierarchie nakládání s odpady. ....

Celé znění stanoviska Úplné znění stanoviska

Nahoru