SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » SZÚ Praha – Rekonstrukce a vybavení místností...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

SZÚ Praha – Rekonstrukce a vybavení místností laboratoří č. 139, 139 a, budova č. 11

Zákázka malého rozsahu


Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí

  • provedení Rekonstrukce spočívá ve výměně laboratorního nábytku a souvisejících stavebních úpravách místností, výměně části vnitřních rozvodů, povrchů stěn a podlah, výměně osvětlení a provedení nových rozvodů pro připojení nového laboratorního nábytku na rozvody TZB a elektro dle projektové dokumentace (autor: Ing. Rudolf Stenský ) uvedené v příloze č. 1 k zadávacím podmínkám;
  • Vybavení laboratoří je navrženo v souladu s požadavky provozovatele s důrazem na užitné vlastnosti a estetickou koncepci interiérů. Zahrnuje technologické vybavení laboratoře - laboratorní nábytek a sedací nábytek. Vybavení sumarizované ve výkazu výměr a položkově definované popisem standardů je v souladu s požadavky platných norem a směrnic pro tuto oblast. V popisu standardů jsou zohledněny veškeré specifické potřeby a požadavky uživatelů.
  • Způsob specifikace veškerých prvků v části "Popis standardů" předpokládá, že součástí cenové nabídky budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponentů obsahujících připojované prvky (zásuvky elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie a ventily, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua atp.) bude součástí ceny za montáž také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo. Stejně tak součástí ceny dodávky všech komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojné místo vzduchotechniky. Pokud je výkaz výměr v rozporu s údaji v projektové dokumentaci, je třeba se řídit údaji uvedenými ve výkazu výměr.
  • Požadavek na prostředí v laboratoři - bezprašné prostředí s minimalizací kontaminace, lehce udržovatelné. Vybavení nábytkem a pomůckami v antikorozní úpravě.
  • Odvoz a uložení odpadů, uvedení staveniště do původního stavu, úklid, zhotovení díla v požadované kvalitě a jeho předání zadavateli, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla autorizovanou osobou a její předání zadavateli ve třech vyhotoveních, provedení tlakové zkoušky (vodovod), předání veškerých dokladů k předávacímu řízení, atesty a prohlášení o shodě na použité materiály dodávky, doklad o řádném uložení odpadů, revize elektroinstalace, atd.

Podrobnosti naleznete v následujích souborech:

p.č. Označení dokumentu Ke stažení
1 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace_139_139 A_BUDOVA_11.pdf

2 Příloha 1 - Projektová dokumentace

Příloha 1 Projektová dokumentace_139_139 A_BUDOVA_11.zip

3 Příloha 2 - Návrh smlouvy

Příloha 2 Návrh smlouvy_139_139 A_BUDOVA_11.docx

4 Příloha 3 - Krycí list

Příloha 3 Krycí list_139_139 A_BUDOVA_11.docx

5 Příloha 4 - Čestná prohlášení

Příloha 4 Čestné prohlášení_139_139 A_BUDOVA_11.docx

6 Příloha 5 - Subdodavatelé

Příloha 5 Subdodavatelé_139_139 A_BUDOVA_11.docx

7 Příloha 6a - Výkaz výměr (stavební část)

Příloha 6a Vykaz vymer-Stavební část_139_139 A_BUDOVA_11.xls

8 Příloha 6b - Výkaz výměr (laboratorní nábytek)

Příloha 6b Vykaz vymer-Laboratorní nábytek_139_139 A_BUDOVA_11.xlsTyp zakázky Datum rozhodnutí Vybraný uchazeč Cena v Kč (vč. DPH) Datum podpisu smlouvy Poznámka
VZMR


 

 

Nahoru