SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » SZÚ Praha – Rekonstrukce a vybavení místností...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

SZÚ Praha – Rekonstrukce a vybavení místností laboratoří č. 35a, 36, 82 a 83, budova č. 11

Zákázka malého rozsahu


Předmětem této veřejné zakázky je provedení Rekonstrukce spočívá ve výměně laboratorního nábytku a souvisejících stavebních úpravách místností, výměně vnitřních rozvodů, povrchů stěn a podlah, výměně osvětlení a provedení nových rozvodů pro připojení nového laboratorního nábytku na rozvody TZB a elektro dle projektové dokumentace (autor: Ing. Rudolf Stenský ) uvedené v příloze č. 1 k zadávacím podmínkám.

  • Stávající vybavení bude celkově demontováno a místnosti vyklizeny. Nové vybavení bude podle zadávací specifikace a nového návrhu rozmístění nábytku a zařízení podle této zadávací dokumentace. Typ nábytku a jeho funkční vlastnosti jsou zadávány návrhem dispozice místností, specifikací (výkazem výměr) prvků a popisem zadávaných standardů nábytkového vybavení. Součástí dokumentace jsou půdorysy jednotlivých laboratoří, kterých se rekonstrukce dotýká. Pro místnosti, ve kterých je navrženo nové nábytkové vybavení, je zpracován popis standardů, vč. půdorysu a pohledů.
  • Způsob specifikace veškerých prvků v části "Popis standardů" předpokládá, že součástí cenové nabídky budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponentů obsahujících připojované prvky (zásuvky elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie a ventily, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua atp.) bude součástí ceny za montáž také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo. Stejně tak součástí ceny dodávky všech komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojné místo vzduchotechniky.
  • Požadavek na prostředí v laboratoři - bezprašné prostředí s minimalizací kontaminace, lehce udržovatelné. Vybavení nábytkem a pomůckami v antikorozní úpravě.
  • odvoz a uložení odpadů, uvedení staveniště do původního stavu, úklid, zhotovení díla v požadované kvalitě a jeho předání zadavateli, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla autorizovanou osobou a její předání zadavateli ve třech vyhotoveních, provedení tlakové zkoušky (vodovod), provedení kontroly těsnosti rozvodů pro zemní plyn a technické plyny, předání veškerých dokladů k předávacímu řízení, atesty a prohlášení o shodě na použité materiály dodávky, doklad o řádném uložení odpadů, revize elektroinstalace, atd.

Podrobnosti naleznete v následujích souborech:

p.č. Označení dokumentu Ke stažení
1 Zadávací dokumentace

ZD.pdf

2 Příloha 1a

P1a.zip

3 Příloha 1b

P1b.zip

4 Příloha 2 - Návrh smlouvy

P2.doc

5 Příloha 3 - Krycí list

P3.doc

6 Příloha 4 - Čestná prohlášení

P4.doc

7 Příloha 5 - Subdodavatelé

P5.docx

8 Příloha 6a - Výkaz výměr

P6a.zip

9 Příloha 6b - Výkaz výměr

P6b.zipTyp zakázky Datum rozhodnutí Vybraný uchazeč Cena v Kč (vč. DPH) Datum podpisu smlouvy Poznámka
VZMR

 

 

Nahoru