SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin » Nové normy ČSN ve vztahu k přípravkům na...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nové normy ČSN ve vztahu k přípravkům na ochranu rostlin

Příspěvek upozorňuje na normy ČSN, které vyšly v první polovině roku 2018 a souvisí s ochranou zdraví při nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR). Týkají se kabiny obsluhy/řidiče (u zemědělských traktorů a samojízdných postřikovačů) , a dále ochranných oděvů  pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy.


Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami“ a má 2 části ČSN EN 15695-1 a ČSN EN 15695-2 (třídicí znak 47 0414).

Norma, která vyšla v březnu 2018 v češtině, nahrazuje starší verzi se stejným číslem z června 2010.

Pokud se se aplikují přípravky na ochranu rostlin (nebo hnojiva apod.) pomocí samojízdných postřikovačů nebo postřikovačů/rosičů tažených/nesených traktory, pak obsluha může být vystavena aerosolu nebo výparům postřikové kapaliny/jíchy apod.
Kabiny zemědělských traktorů a samojízdných postřikovačů mohou poskytovat ochranu před aerosolem, výpary nebo prachem.
Norma se zabývá specifikací kabin.

Specifikace kategorií kabin:
■ kategorie 1 – neposkytuje stanovenou úroveň ochrany před nebezpečnými látkami
■ kategorie 2 – poskytuje ochranu před prachem (prachy)
■ kategorie 3 – poskytuje ochranu před prachem (prachy) a aerosoly
■ kategorie 4 – poskytuje ochranu před prachem (prachy), aerosoly a párami
Kategorie kabiny musí být uvedena v návodu k používání.

Správně zvolená kabina traktoru nebo samojízdného postřikovače může poskytnout dostatečnou ochranu pro obsluhu při aplikaci přípravků na ochranu rostlin za podmínky, že je dodržován návod na použití (např. instalace správného filtru, výměna filtrů, správná manipulace s použitými filtry), ale i zavírání okének během aplikace nebo udržování interiéru kabiny v čistotě apod.

Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin se obvykle doporučuje používat zařízení s kabinou kategorie 3.
U více nebezpečných přípravků, nebo kdy na etiketě je to jednoznačně uvedeno, případně kdy je požadována kabina s filtrací, pak dostatečnou ochranu při aplikaci může zaručit jen kategorie 4.
Zcela výjimečně (!!!) při aplikaci přípravků na ochranu rostlin stačí zařízení s kabinou kategorie 2(-1), resp. traktor bez uzavřené kabiny pro řidiče.

Ochranné oděvy – Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy.
ČSN EN ISO 27065
(třídicí znak 83 2729)

Norma vyšla v červnu 2018 a byla převzata vyhlášením, tj. k dispozici je t. č. pouze v angličtině.

Z hlediska ochrany zdraví je důležité, že zmiňuje nejen požadavek na ochranu zdraví:
■ osob aplikujících POR (které vědí, s čím nakládají),
■ zahrnuje i požadavek na ochranu zdraví osob, které následně vstupující do porostu ošetřeného POR.

Ochranné oděvy jsou rozděleny z hlediska míry ochrany do 3 typů: C1, C2 a C3 (nejvíce chrání).
Oděv typu C3 se doporučuje pro ředění přípravků nebo expozice s vysokým rizikem.
Oděv typu C2 je pro expozice, kde je potenciální riziko relativně vyšší.
Oděv typu C1 je pro expozice, kde je potenciální riziko relativně nízké. 

Norma zavádí i zcela nový piktogram pro označení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy. Jedná se o piktogram podobný jako v normě ČSN EN ISO 374-1 (tj. kádinka s výpary), do kterého je dále začleněn list rostliny.

 

Doporučení: Při nákupu ochranných oděvů pro pracovníky, kteří mohou přijít do styku s přípravky na ochranu rostlin, se doporučuje požadovat a následně používat oděvy s novým piktogramem (samozřejmě s přihlédnutím k tomu, že piktogram bude na oděvech zhotovených po 1. 7. 2018, nikoli na zhotovených dříve).

Vypracovala: MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (vloženo červenec 2018; aktualizace-doplnění listopad 2019)

Nahoru