SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele » OOPP rukavice - nová norma
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

OOPP rukavice - nová norma

V srpnu 2017 vyšla nová Česká technická norma ČSN EN ISO 374-1 " Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika". Norma nabývá účinnost 1. 9. 2017.


Nová norma (ze srpna 2017) na ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím... nahrazuje normu předchozí. Je přejímána překladem (tj. vychází v češtině).

Příkladově některé změny ve srovnání s vydáním z května 2004 jsou:

  • kromě aktualizace názvu normy (doplněno ISO)
  • úprava termínů a definic
  • rozdělení ochranných rukavic podle jejich odolnosti proti permeaci (tj. proniknutí chemikálie materiálem ochranných rukavic) nově na 3 typy - typ A, Typ B a typ C
  • následně odlišné požadavky na značení
  • rozšíření seznamu zkušebních chemikálií

Pro dodavatele přípravků na ochranu rostlin (POR):
Na etiketách přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele v části osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) třeba aktualizovat odkaz na normu:
dřív: ČSN EN 374-1    nově: ČSN EN ISO 374-1

Pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin (a dalších chemických látek a směsím, kde jsou doporučovány ochranné rukavice):
Mění se označení na ochranných rukavicích proti nebezpečným chemikáliím.

Dřív bylo možné se na ochranných rukavicích proti nebezpečným chemikáliím se setkat se dvěma piktogramy: 1) rukavice určené proti chemikálii určitého typu, na které byly testovány (s piktogramem zkumavky s párami), 2) nebo rukavice určené k použití ve vodě a pro nízkou chemickou ochranu (s piktogramem zkumavky s otazníkem). Tento druhý piktogram se ruší.

Nově bude jeden piktogram a tři typ rukavic. Bude pouze piktogramem zkumavky s párami. Nad ním bude specifikován typ rukavic pomocí: EN ISO 374-1/Typ A, nebo EN ISO 374-1/Typ B nebo EN ISO 374-1/Typ C. Pod piktogramem budou písmena vyjadřující kód pro chemikálii/e (ze stanoveného seznamu - uveden v normě), proti kterým dané rukavice v testu chránily (alespoň 30 minut).

Přípravky na ochranu rostlin jako takové nejsou prakticky nikdy výrobcem rukavic testovány.
Vzhledem k velmi širokému spektru různých chemických složení POR je nutno vybrat takovou skupinu / takové skupiny, která/é se celkovým složením (viz oddíl 3 bezpečnostního listu konkrétního POR) nejvíce blíží některé skupině v seznamu (uvedeném v normě).

Z hlediska praxe – bude vhodnější zvolit rukavice odolné vůči více skupinám, které mohou přicházet v úvahu u POR, se kterými se nakládá na daném pracovišti/ v dané organizaci.

Poznámka: Existují i další piktogramy pro ochranné rukavice, které jsou uváděny přímo na rukavicích: proti dalším faktorů např. „mechanická nebezpečí“ (symbol kladiva); ochrana proti mikroorganismům - bakterie a houby (symbol spojených kruhů).

Zpracovala: MUDr. Trávníčková (srpen 2017)

Nahoru