SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele » Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s POR

Přehled osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) doporučených pro práci s přípravky na ochranu rostlin (POR) - aktualizovaná verze z prosince 2018.


Při návrhu osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) pro práci s přípravky na ochranu rostlin a dalšími prostředky na ochranu rostlin (dále jen POR) by navrhovatelé OOPP měli vycházet z těchto zásad:

 • Navržené OOPP musí být formulovány s přihlédnutím k „účelu“ pro který jsou navrhovány. Jiný text bude třeba formulovat pro:
  • návrh etikety/příbalového letáku pro profesionální uživatele
  • návrh etikety/příbalového letáku pro neprofesionální uživatele
  • návrh textu oddílu 8 bezpečnostního listu (může být podrobnější podle požadavků nařízení REACH)
 • Navržené OOPP pro uživatele POR musí vycházet z míry pracovního rizika, resp. z expozice POR ovlivněné především:
  • nebezpečností konkrétního POR pro člověka;
  • konkrétním typem činnosti s POR;
  • délkou expozice (dobou práce) s konkrétním POR;
  • technickým zabezpečením práce (pracoviště), eliminujícím nebo minimalizujícím riziko;
  • technickým vybavením – např. typem použitého mechanizačního prostředku (postřikovače, rosiče apod.);
  • dalšími okolnostmi prováděné práce (např. možnost osobní hygieny po práci, možnost výměny nebo náhrady znehodnocených OOPP apod.)
 • Za stanovení konkrétního druhu OOPP je odpovědný zaměstnavatel, který rozhodne o jejich použití „na základě vyhodnocení rizik“ (§ 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), „podle konkrétních podmínek práce“ (nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků).

Podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (např. pro OSVČ) vztahuje výše uvedená část zákoníku práce.

Při používání POR neprofesionálními uživateli jsou doporučené osobní ochranné prostředky uvedeny na etiketě/příbalovém letáku. Neprofesionální uživatelé mohou používat podobné typy osobních ochranných prostředků, jako jsou uvedeny pro profesionální uživatele (např. gumové nebo plastové rukavice, holínky, ochranné brýle) ale i další jako je například pláštěnka.

Zpracovaly: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. a Ing. Hana Malinová, Státní zdravotní ústav (soubor vložen 2015/XI; poslední aktualizace VI/2019)

Nahoru