Přípravky na ochranu rostlin

Hodnocení přípravku – informace pro žadatele

SZÚ podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči provádí hodnocení přípravků na ochranu rostlin (dále jen přípravků) i pomocných prostředků včetně jejich použití z hlediska ochrany zdraví lidí a podílí se na hodnocení samotných účinných látek přípravků z hlediska ochrany zdraví lidí podle programu Evropské komise.

Základní rozdělení hodnocení z hlediska ochrany zdraví lidí je na toxikologii, nedietární expozici, dietární expozici a z těchto okruhů vyplývající řízení rizik.

Koordinací tohoto hodnocení se zabývá Ústřední kontrolní a zkušení ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který spadá pod Ministerstvo zemědělství.
ÚKZÚZ se dále zaměřuje na hodnocení účinnosti proti škodlivému organismu, hodnocení vlivů na životní prostředí a necílové organismy a posouzení fyzikálně-chemických vlastností.


 

 

Přehled právních předpisů týkajících se přípravků

Toxikologie (MATOX)

Nedietární expozice (OPEX)

Dietární expozice (REZIDUA)

Řízení rizik (Risk Management)