SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Koordinační, monitorovací a výzkumné pracoviště... » ALKOHOL
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

ALKOHOL

Spotřeba alkoholu v ČR se pohybuje kolem 10 litrů 100% alkoholu a v 90. letech se zvyšovala. Podobně nepříznivě se zvyšovaly i ukazatele týkající se spotřeby alkoholu a výskytu opilosti u dětí a dospívajících a další relevantní ukazatele. Tento trend kontrastuje s vývojem v západoevropských zemích, ale i např. v Polsku, kde spotřeba alkoholu klesala, nebo se alespoň stabilizovala. Nadměrný konzum alkoholu má kromě sociálních důsledků vliv na riziko úrazů, na některé druhy zhoubného bujení a výskyt nervových a dalších nemocí. Spotřeba alkoholu na osobu by neměla přesáhnout 6 litrů za rok a u osob mladších 15 let by měla být nulová (Zdraví21, cíl 12). ČR se připojila k Evropskému akčnímu plánu o alkoholu. Informace Koordinačního, monitorovacího a výzkumného pracoviště pro realizaci Evropského akčního plánu v oblasti tabáku a alkoholu


Projekt STAD

STAD v Evropě - Komunity zabraňují škodám působeným alkoholem


 

Projekt ODHIN

ODHIN je celoevropský projekt výzkumných institucí z devíti evropských zemí (7. Rámcový program EU), který si klade za cíl optimalizovat poskytování intervencí zdravotní péče, aby bylo možno lépe integrovat výsledky klinického výzkumu do každodenní praxe. Projekt ODHIN využívá postupy časné identifikace a krátké intervence (IBI) u rizikové a škodlivé konzumace alkoholu (HHAC) v primární zdravotní péči (PHC). Zprávu o výsledcích úvodního posouzení dostupných služeb oblasti omezování  rizikového a škodlivého pití alkoholu  najdete zde:


 

Determinanty rizikových forem užívání alkoholu v populaci mladých dospělých: analýza zdravotních, sociálních a psychologických souvislostí

Výzkumný projekt podpořený Grantovou agenturou MZ ČR (NS 9645-4/2008) byl zaměřen na stanovení výskytu zdravotně rizikových forem konzumu alkoholu v české populaci mladých dospělých a na analýzu zdravotních, sociodemografických a psychologických souvislostí rizikového a škodlivého pití. Výzkum byl realizován formou dotazového šetření v  reprezentativním vzorku 2 221 mladých dospělých ve věku 18 až 39 let. Výsledky výzkumu byly prezentovány jednak formou sdělení na konferencích a rovněž formou článků v odborných lékařských časopisech. Závěrečnou zprávu shrnující hlavní výsledky studie naleznete zde.


 

Materiály

Materiály oddělení psychosociálních determinant zdraví CPVZ


 

Základní dokumenty - alkohol

Strategie EU k omezení škod způsobených alkoholem, Fakta o škodlivém pití alkoholu, Evropská politika proti alkoholu


 

Evropská charta o alkoholu

Charta jednomyslně přijatá zástupci vlád evropských zemí 14.12.1995 v Paříži


 

Alkohol a primární zdravotní péče

Klinická vodítka pro identifikaci a krátké intervence Výsledek projektu PHEPA, který byl podpořen Evropskou komisí (EC) a Katalánským ministerstvem zdravotnictví. Projektu se zúčastnili zástupci 17 evropských zemí.


 

Alkohol v Evropě

Zpráva pro Evropskou Unii


 

Nahoru