SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Soutěž Podnik podporující zdraví » Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2014


Přihláška do soutěže pro velké podniky na rok 2013 Přihláška do soutěže pro velké podniky na rok 2014

Dotazník sebehodnocení pro velké podniky na rok 2014 Dotazník sebehodnocení pro velké podniky na rok 2014

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti - manuál Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti - manuál

Přihláška do soutěže pro malé a střední podniky na rok 2014 Přihláška do soutěže pro malé a střední podniky na rok 2014

Dotaznik sebehodnocení pro malé a střední podniky na rok 2014 Dotaznik sebehodnocení pro malé a střední podniky na rok 2014

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti pro malé a střední podniky Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti pro malé a střední podniky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky


vyhlašuje soutěž o titul

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

roku 2014


  1. I.                  Předmět soutěže:

 

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

  1. II.               Podmínky soutěže:
  1. Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle  právních  předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.
  2. Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.
  3. Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Státní zdravotní ústav

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Šrobárova 48

100 42 Praha 10

nejpozději do 31.3.2014. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

  1. Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

  1. III.           Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1.4.2014 do 31.8.2014. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.mzcr.cz, www.szu.cz


Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

PhDr. Ludmila Kožená

OS hygieny práce

tel. 267 082 731, ludmila.kozena@seznam_cz

Jarmila Kubínová

OS hygieny práce

tel. 267 0282 415, jarmilaku@szu_cz

MUDr. Anežka Sixtová

Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR

tel: 224 972 963, anezka.sixtova@mzcr_cz

Nahoru