SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Antibiotická rezistence
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Antibiotická rezistence

Valka_bakterii_1b.jpg Vyšetření citlivosti původců bakteriálních infekcí k antibiotikům je základním zdrojem informace pro cílenou a účinnou volbu antibiotika k cílené léčbě daného pacienta. Souhrnné údaje o stavu a trendech rezistence hlavních původců bakteriálních infekcí umožňují stanovit pozici antibiotik v dané zemi a jsou základním zdrojem informací pro lokální a národní antibiotickou politiku. V NRL pro antibiotika byly vypracovány podrobné metody vyšetření citlivosti k antibiotikům pro většinu klinicky významných bakterií, které zahrnují detekci neobvyklé rezistence, kontrolu kvality a návody a doporučení pro hodnocení, interpretaci a sdělování výsledků. V této sekci najdete články s výše zmíněnými tématy.


 

Antibiotická rezistence v ČR? Máme ještě značné rezervy, shodují se lékaři

Stále vyšší odolnost bakterií na účinky antibiotik má u nás na svědomí více obětí než dopravní nehody. Statistiky dále říkají, že v roce 2019 zemřelo po celém světě 1,27 milionu lidí v důsledku nákazy bakteriemi rezistentními na antibiotika. Umírají na ni i lidé s přidruženými infekcemi po úrazech nebo infarktu. Průzkumy ukazují, že tento negativní trend může zvrátit edukace laické i odborné veřejnosti.


 

Zodpovědný přístup k antibiotikům

Státní veterinární správa (SVS) si v rámci „Antibiotického týdne“ připomíná nutnost zodpovědného přístupu k používání antibiotik, respektive všem antimikrobikům.


 

Online vysílání workshopu „Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojeným se zdravotní péčí“

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea), Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní zdravotní ústav pořádají dne 26. listopadu 2018 v Praze workshop „ Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojeným se zdravotní péčí “.


 

Tisková zpráva k Evropskému antibiotickému dni 2018

Počet infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům se zvyšuje .


 

Tisková konference ku příležitosti Evropského antibiotického dne 2018

Dovolte, abychom Vás jménem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP) a spolupořadatele Státního zdravotního ústavu pozvali na tiskovou konferenci.


 

Workshop "Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojených se zdravotní péčí" POZVÁNKA A PROGRAM.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav a Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) pořádají dne 26. listopadu 2018 ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze workshop " Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojených se zdravotní péčí ". POZVÁNKA A PROGRAM.


 

Výzva k podání nabídky - Antibiotická rezistence

Evropská komise (DG SANCO) zveřejnila pod označením SANCO/2012/C3/01 veřejnou výzvu k podání nabídek na přípravu a realizaci výzkumu týkajícího se příčin neobezřetného používání antibiotik v humánní medicíně.


 

Antimikrobiální výzkum, mezinárodní konference

V období 21. - 23. listopadu 2012 se bude v Lisabonu konat II. mezinárodní konference o antimikrobiálním výzkumu (ICAR 2012).


 

Workshop JAMRAI 26.11.2018 "Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojeným se zdravotní péčí".

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea), Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní zdravotní ústav pořádají dne  26. listopadu 2018 v Praze   workshop " Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojeným se zdravotní péčí ".


 

Monitorování mobilní rezistence ke kolistinu

mcr_gel.jpg Od ledna 2018 probíhá v Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL pro ATB) ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou (VFU) Brno studie zabývající se detekcí genů mcr u kmenů rezistentních ke kolistinu.


 

Pracovní skupina pro monitorování rezistence - PSMR

logo_obr03.jpg Pracovní skupina pro monitorování (antibiotické) rezistence PSMR získává objektivní, nezávislé údaje o aktuálním stavu a trendech antibiotické rezistence hlavních bakteriálních původců infekčních onemocnění prostřednictvím surveillance - systematického a trvalého sběru dat o antibiotické rezistenci, a analýzou těchto údajů poskytuje podklady pro antibiotickou politiku. PSMR byla ustavena v roce 1990 při Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL/ATB) Státního zdravotního ústavu (SZÚ).  Od roku 2011 sdružuje PSMR zástupce více než 50. mikrobiologických laboratoří České republiky (ČR), jejichž spádová oblast zahrnuje zhruba 90 % populace ČR. Účast v PSMR je dobrovolná, členové PSMR se přihlašují do jednotlivých projektů podle možností laboratoře. Všechny shromažďované údaje jsou získávány v procesu běžné každodenní rutiny za dodržení podmínek správné laboratorní praxe. Projekty jsou strikně nezávislé.  


 

Monitorování výskytu karbapenemáz

detekce_kpc.jpg Monitorování výskytu bakterií produkujících epidemiologicky závažné typy karbapenemáz je prováděno ve spolupráci s Plzeňským pracovištěm vedeným doc. ing. Jaroslavem Hrabákem, Ph.D. V NRL pro antibiotika jsou kmeny se suspektní produkcí karbapenemáz shromažďovány, je provedena sada detekčních vyšetření a následně jsou pozitivní kmeny odesílány k podrobnější typizační charakterizaci.


 

EARS-Net

EARS-Net EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) je mezinárodní síť národních systémů surveillance antibiotické rezistence u nejčastěji se vyskytujících invazivních bakterií na území Evropy. Tento projekt, označovaný v letech 1999 - 2009 jako EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System), vznikl na popud Evropské komise. EARS-Net shromažďuje a analýzuje údaje, získané při rutinním vyšetřování citlivosti bakterií na antibiotika.


 

Streptokoky - průkaz fenotypu rezistence k antibiotikům ze skupiny makrolidů, linkosamidů a streptograminuB


 

Doporučení k aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií

Na základě alarmujících zpráv z okolních evropských států a jako reakce na stoupající výskyt karbapenemáz producentů u kmenů pseudomonád v ČR byl ve spolupráci se členy Pracovní skupiny pro monitorování rezistence (PSMR) a NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí vytvořen metodicky pokyn pro aktivní vyhledávání producentů karbapenemáz. Metodický pokyn obsahuje doporučení pro implementaci screeningu u osob se zvýšeným rizikem výskytu karbapenemáz, návody pro detekci enzymu, kontaktní místa pro konfirmaci případu a základní hygienicko-epidemiologická opatření, která jsou v souladu s doporučeními ECDC.


 

Breakpointy pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti

Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům?


 

Doporučení + komentář týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy

Doporučení týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC* ve zdravotnických zařízeních Polska + Komentář k polskému doporučení postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC* ve zdravotnických zařízeních


 

Interpretace výsledků vyšetření citlivosti enterobakterií u producentů ß-laktamáz

Interpretace výsledků vyšetření citlivosti enterobakterií u producentů širokospektrých ß-laktamáz (ESBL), ß-laktamáz AmpC a karbapenemáz.


 

Detekce širokospektrých ß-laktamáz (ESBL), ß-laktamáz AmpC, metalo-ß-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček

Předkládaná metodika umožňuje rutinní identifikaci hlavních typů klinicky významných ß-laktamáz: širokospektré ß-laktamázy (ESBL), ß-laktamázy AmpC a metalo-ß-laktamázy (MBL). V metodice je rovněž uvedena možnost průkazu karbapenemáz skupiny 2f, které představují v některých státech významný klinický a epidemiologický problém.


 

Průkaz beta-laktamáz širokého spektra (ESBL) a typu AmpC u enterobakterií

     


 

Stafylokoky - průkaz indukované rezistence ke klindamycinu (D – test)


 

 

Nahoru