Doplňky stravy, zdravotní tvrzení

Zdravotní tvrzení

Základní informace k používání zdravotních tvrzení na obalech potravin a v reklamě na potraviny


Používání zdravotních tvrzení na obalu potravin a v reklamě na potraviny

Používání zdravotních tvrzení na obalu potravin,  jejich prezentace a reklama se řídí

nařízením EP a R (ES) č. 1924/2006  o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví

Podle tohoto nařízení používaná zdravotní tvrzení musí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Lze používat pouze zdravotní tvrzení schválená Evropskou komisí.

Nařízení dělí zdravotní tvrzení  na:

1)      Funkční zdravotní tvrzení (podle čl.13 )

(obecně známá tvrzení), která popisují nebo odkazují na :

a) význam živiny nebo jiné látky na růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce

b) psychologické a behaviorální funkce

c) snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo snížení množství energie obsažené ve stravě

2)      a) Tvrzení o snižování rizika onemocnění (čl. 14 odst.1 písm.a)

          b) Tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí  (čl.14 odst.1 písm.b)

Schvalování funkčních zdravotních tvrzení (čl. 13)

Členské státy zaslaly Evropské Komisi (EK) přibližně  44 000 tvrzení k posouzení. Konsolidačním procesem byl vytvořen seznam přibližně 4 600 zdravotních tvrzení, které byly postupně posuzovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Stanoviska EFSA k posuzovaným zdravotním tvrzením můžete nalézt zde.

Povolená zdravotní tvrzení – funkční (čl.13 odst.1)

V současné době lze používat tato zdravotní tvrzení:

1) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 432/2012 , kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

2) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 536/2013, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

Zdravotní tvrzení nemusí být použito v přesném znění, jak uvádí předpis. Upozorňujeme však, že pokud dojde k úpravě textu, musí tento text mít pro spotřebitele stejný význam jako text uvedený v nařízeních.    

3) Zdravotní tvrzení z tzv. on hold seznamu (týká se hlavně rostlin) – v anglickém jazyce můžete nalézt zde.

Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.

Zdravotní tvrzení podle čl.13. odst.5 nařízení se týkají tvrzení založených na nových vědeckých poznatcích, nebo zahrnují požadavek na ochranu údajů – jsou schvalována individuálně, jejich seznam můžete nalézt na  EU register of nutrition and health claims

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 nařízení (týkají se  snižování rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí) jsou schvalována individuálně. Seznam povolených, či nepovolených zdravotních tvrzení vydává Evropská komise formou nařízení. Seznam doposud posouzených žádostí můžete nalézt na  EU register of nutrition and health claims

Seznam všech doposud povolených či zamítnutých zdravotních tvrzení můžete v angličtině nalézt na  EU register of nutrition and health claims.