SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Výzkumná činnost Centra podpory veřejného zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumná činnost Centra podpory veřejného zdraví

Informace o zaměření výzkumných aktivit


Výzkumná činnost Centra podpory veřejného zdraví bude, s ohledem na stále rostoucí podíl úmrtnosti na chronická neinfekční onemocnění, zejména kardiovaskulární a nádorová, zaměřena na prevenci těchto nemocí, na výzkum role  psychosociálních a behaviorálních determinant zdraví ve vztahu mezi zdravím a nemocí, zvl. psychické odolnosti (resilience), osobní pohody (well-being), socioekonomického statusu (SES) a sociální opory a na studium klíčových determinant optimálního vývoje osobnosti.

Tento záměr vychází ze základních priorit MZ v daných tematických oblastech, s důrazem na zdravotní rizika obyvatelstva v oblasti výživy, pohybu a kouření, a s tím spojená chronická neinfekční onemocnění. Tyto výzkumné aktivity mají oporu v dokumentu WHO Zdraví 21 a v usnesení vlády č. 1046/2002, k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století (program Zdraví 21). Dalším významným dokumentem je materiál komise Evropských společenství z roku 2007 Bílá kniha - Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008-2013.

Východiskem pro výzkumné aktivity budou demografické údaje a trendy demografického vývoje v ČR, morbidita a mortalita a snaha o zdravý vývoj populace, s důrazem na prevenci pro její nejen etický, ale i ekonomický a sociální kontext. Z hlediska zdravotního stavu populace mají největší význam prevence chronických neinfekčních onemocnění, především kardiovaskulárních a onkologických, a úrazová problematika. Výzkumné aktivity vedou rovněž k vytvoření databáze dobrých praxí a následných doporučení pro Evropský parlament a národní vlády v oblasti dosažení rovnosti ve zdraví žen a mužů. Projekty směřují k cíli přispět ke snižování nerovností ve zdraví prostřednictvím nové intervenční strategie v podpoře zdraví pro cílové skupiny dětí a mladistvých z rodin s nižším sociálně ekonomickým statusem.

Prioritami výzkumu Centra podpory veřejného zdraví na období 2012-2016 budou následující vědecko-výzkumné aktivity:

·        výzkum růstových trendů v oblasti dětské antropologie a jejich důsledků pro zdraví

·        základní a aplikovaný výzkum v oblasti psychologické, behaviorální a sociální podmíněnosti chování vztahujícího se ke zdraví, zvl, z hlediska role struktury a dynamiky osobnosti, osobnostních kompetencí, typů osobnosti a typů chování, interpersonálních vztahů, zvládání zátěže a stresu v podmínkách současné výkonové společnosti atd.

·        výzkum a dlouhodobé sledování vývojových trendů ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a jednotlivých determinant zdraví

·        výzkumná činnost probíhající v rámci koordinačního, monitorovacího a výzkumného pracoviště pro implementaci Evropského akčního plánu Evropa bez tabáku a Evropského akčního plánu o alkoholu, založená na realizaci  konkrétních projektů

·        výzkum spojený s identifikací hlavních rizikových i projektivních faktorů ovlivňujících škodlivé pití  alkoholu a vývoj strategie omezování jeho spotřeby s cílem vytvoření systému standardizovaných postupů v rámci EU pro měření rozsahu problémů spojených s pitím alkoholu; výstupem by měla být jednotná kritéria platná pro členské země EU.

·        aplikovaný výzkum možností prevence a intervence v úrazové problematice dětí a mladistvých

·        aplikovaná výzkumná činnost v oblasti prevence  HIV/AIDS.

 

Nahoru