Centre for Toxicology and Health Safety

3R Centre

 

 

 

 

3R (Refinement, Reduction, Replacement) jsou základním principem moderního a humánního přístupu k pokusům na zvířatech. Tento koncept, poprvé publikovaný již v roce 1959 profesory  W. Rusellem a R. Burchem v knize „Principy humánních experimentálních technik“, se stal nedílnou součástí vědeckých, etických a legislativních požadavků na experimentální činnost se zvířaty v EU.

 • REFINEMENT (zmírňování) znamená upravení veškerých procedur souvisejících s pokusy na zvířatech tak, aby se minimalizovala jejich bolest, stres a utrpení.
 • REDUCTION (snižování) představuje použití co nejmenšího počtu zvířat při zachování statistické významnosti pokusu, využití společných negativních kontrolních skupin pro více pokusů, případně snaha získat co nejvíce informací z jednoho pokusného zvířete.
 • REPLACEMENT (nahrazování) znamená nahrazení pokusů na zvířatech jinými alternativními metodami, které jsou způsobilé dosáhnout stejného či dokonce lepšího výsledku.

Alternativní metody nahrazující pokusy mohou být prováděny:

  • in vitro   (buněčné a tkáňové kultury, trojrozměrné modely rekonstruovaných tkání)
  • ex vivo  (izolované zvířecí tkáně a orgány, které jsou odpadem z jatek, či lidské tkáně z operací)
  • in silico  (počítačové simulace, databáze, QSAR – Quantitative Structure-Activity Relationship, matematické modely)
  • in chemico  (simulace biologických procesů v chemickém prostředí)

 

3R Centrum ČR se sídlem ve Státním zdravotním ústavu je volné sdružení odborníků v biomedicínském výzkumu, kteří díky studiu zvířecích modelů přispívají k pokroku medicíny a zlepšování zdraví lidí a zvířat. Zahrnuje pracovníky všech akademických a odborných úrovní od chovatelů,  přes manažery zařízení pro zvířata a techniky, po odborníky z řad toxikologů, veterinářů, lékařů, farmaceutů a dalších vědeckých odborníků i studentů.

Cílem 3R Centra je fungovat jako informační platforma v oblasti alternativních metod k pokusům na zvířatech a zároveň se zapojit do validace, šíření a zavádění nových progresivních metod s cílem nahrazení experimentů založených na zvířecích modelech  zkouškami bez použití zvířat v budoucnosti.

 

Činnosti 3R Centra zahrnují:

 • Sdílení informací o principech 3R s širokou veřejnosti (masmédia)
 • Poradenství při zavádění alternativ do běžné praxe (metodický a praktický návod)
 • Informace o možnostech prosazení 3R principů v rámci zlepšování welfare (životní pohody) pokusných zvířat
 • Šíření znalostí během pregraduálního a postgraduálního vzdělávání (studenti VŠ)
 • Vědeckou podporu odpovědných orgánů a legislativy (schvalování projektů pokusů na zvířatech, připomínkování metodických pokynů)
 • Účast na validačních studiích v rámci EU-NETVAL (spolupráce s Evropským centrem pro validaci alternativních metod ECVAM)
 • Podporu vědeckého rozvoje a implementaci nových alternativních metod (publikace, dokumenty, standardní operační postupy)
 • Etické působení na průmysl a toxikologická testovací zařízení (metodické pokyny)
 • Vývoj nových slibných alternativních metod (např. SENS-IS a GARD pro zkoušení sensibilizace in vitro,  testy pro identifikaci endokrinní disrupce, respirační toxicity, vývojové toxicity, neurotoxicity atd.)

 

Historie principu 3R:

 

Důležité odkazy (EN):

NORECOPA (3R Centrum Norsko, nejobsáhlejší informační zdroj o 3R v EU)

EURL-ECVAM (Evropské centrum pro validaci alternativních metod)

Animal Welfare Information Center (USA)

 

Kontakty:

RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D.

Oddělení alternativních toxikologických metod

e-mail: kristina.kejlova@szu.cz

Tel.: +420 267 082 327

 

Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D.

Národní referenční laboratoř pro experimentální imunotoxikologii

e-mail: marketa.dvorakova@szu.cz

Tel.: +420 267 082 430

 

Mgr. Alena Vlková, Ph.D.

Oddělení welfare pokusných zvířat

Národní referenční laboratoř pro ochranu laboratorních zvířat

e-mail: alena.vlkova@szu.cz

Tel.: +420 267 082 764