Centre for Toxicology and Health Safety

NRL for Experimental Immunotoxicology

Vedoucí: Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D.
E-mail: marketa.dvorakova@szu.cz
Tel.: +420 267 082 430

 

Adresa:
Státní zdravotní ústav
Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
NRL pro experimentální imunotoxikologii
Šrobárova 49/48
100 00  Praha 10

 

Národní referenční laboratoř pro experimentální imunotoxikologii byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví ČR (hlavním hygienikem). Zabývá se vědecko-výzkumnou a referenční činností, poskytuje expertní a konzultační služby v oblasti toxikologie in vitro. Systematicky sleduje informace z oblasti experimentální imunotoxikologie, shromažďuje a uchovává potřebná data (zejména normy, metodiky, databanky) pro výkon svých činností, pro spolupráci s obdobnými zahraničními zařízeními a pro interpretaci a vyhodnocování získaných dat. Činnost je zaměřena na vývoj, ověřování, standardizaci a implementaci nových metod v oblasti experimentální imunotoxikologie v souladu se zásadami systémů zabezpečování jakosti a řízení kvality (systémy SLP, ISO), poskytování návrhů metodických pokynů a standardních metodik. Laboratoř se aktivně podílí na výzkumných úkolech, zajišťuje preklinické testy imunotoxických účinků chemických látek a dalších faktorů prostředí dle požadavků zdravotnických ústavů, výrobců a dalších organizací s využitím experimentálních studií in vitro. Jedním z jejích úkolů je tvorba vyžádaných specializovaných odborných materiálů pro intervenční programy s ohledem na možné ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a pomoc při řešení epidemiologicky nebo hygienicky závažných situací, provádění posudkové, poradenské, koordinační a metodické činnosti. Laboratoř poskytuje informace o poznatcích získaných vlastní činností a sleduje zkušenosti jiných pracovišť, včetně zahraničních. Aktivně spolupracuje a zajišťuje školení v nových metodikách in vitro, v zavádění nových postupů do praxe a aktivně se účastní vědeckých konferencí nebo konzultačních dnů na odborná témata. Laboratoř zajišťuje ověřování a zpřesňování výsledků získaných v jiných laboratořích podle zásad správné laboratorní praxe. Poskytuje referenční činnost ve formě nejvyšších specializovaných služeb. V současné době je činnost Národní referenční laboratoře pro experimentální imunotoxikologii zaměřena zejména na vývoj, implementaci a validaci toxikologických metod in vitro, využívajících buněčné a tkáňové kultury s cílem nahradit konvenční testování na zvířatech v oblasti imunotoxicity a neuroendokrinní toxicity. Pracoviště je přední kvalifikovanou laboratoří v oblasti toxikologie in vitro v České republice, která byla notifikována jako člen sítě kvalifikovaných evropských laboratoří EU-NETVAL. Tato mezinárodní síť aktuálně 35 kvalifikovaných laboratoří využívá Evropská komise ke spolupráci na vývoji a validaci toxikologických metod in vitro bez použití laboratorních zvířat s vysokou relevancí pro člověka. Spolupráce je koordinována Referenční laboratoří EU pro alternativy ke zkoušení na zvířatech EURL-ECVAM, která je součástí Společného Výzkumného Střediska (JRC) Evropské komise. Vedoucí laboratoře je členem odborných pracovních skupin OECD a podílí se na činnosti předních evropských vědeckých společností v oblasti toxikologie in vitro (ESTIV) a alternativ k testování na zvířatech (EUSAAT). Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř podle EN ISO/IEC 17025:2005 a zajišťuje zabezpečování jakosti v souladu se zásadami správné laboratorní praxe (SLP). Vedoucí laboratoře je jmenována vedoucí útvaru zabezpečování jakosti v systému SLP. NRL pro experimentální imunotoxikologii využívá personální kapacity Oddělení alternativních toxikologických metod. Vyvíjené a zaváděné toxikologické metody in vitro rozšiřují nabídku expertiz, které jsou zajišťovány Oddělením alternativních toxikologických metod a zvyšují tak vědecký potenciál a konkurenceschopnost Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti ve Státním zdravotním ústavu.

 

Pracovníci Oddělení alternativních toxikologických metod, aktuálně se aktivně podílející na činnosti NRL pro experimentální imunotoxikologii:

Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D.

MUDr. Dagmar Jírová, CSc.

Mgr. Lada Svobodová, Ph.D. (MD)

Bc. Gabriela Goffová

Bc. Eliška Pácalová

Jana Losová

 

Metodiky, přístrojové vybavení:

Kultivační techniky, světelná mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, fluorimetrie, spektrofotometrie, luminometrie, průtoková cytometrie, RT PCR, imunochemie, zkoušky založené na reportérových genech.

Jako vzorky jsou využívány nanomateriály, chemické látky, extrakty, definované směsi, kosmetické přípravky, zdravotnické prostředky a nepatogenní biologické vzorky.

Jako testovací systémy mohou být využívány buněčné linie, organoidy, rekonstruované modely lidských tkání, orgánové modely.