Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí

Vedoucí: MUDr. Lucie Bareková, Ph.D

Popis činnosti

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí bylo ustanoveno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví v září 2012. Je začleněno do organizační struktury Státního zdravotního ústavu a jeho činnost probíhá ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce a s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí PrahaSmyslem tohoto organizačního uspořádání je propojení národní odborné autority v oblasti ochrany veřejného zdraví s klinickými pracovišti, která mají zavedený program prevence a kontroly infekcí odpovídající mezinárodním akreditačním standardům pro nemocnice. Pracovníci NRC současně zastupují Českou republiku v ECDC (ARHAI program a evropská síť surveillance HAI-Net).

Bodová prevalenční studie zaměřená na výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí a používání antibiotik v nemocnicích (PPS-EU-2023) proběhne v období květen–červen 2023

NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí je pověřeno následujícími úkoly a službami:

  • Metodická podpora a organizace systému surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí na lokální a národní úrovni, v návaznosti na aktivity organizované Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí.
  • Příprava metodických postupů v oblasti prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních včetně návaznosti na související legislativu.
  • Odborná podpora a metodické vedení zdravotnických zařízení při vytváření lokálních programů prevence a kontroly infekcí podle požadavků národní a evropské legislativy.
  • Odborná pomoc při řešení epidemiologicky závažných situací ve zdravotnických zařízeních.
  • Odborná podpora a metodické vedení lůžkových zdravotnických zařízení při vytváření lokálních antibiotických programů zaměřených na uvážlivé používání antibiotik a kontrolu antibiotické rezistence.
  • Vzdělávání pracovníků specializovaných na prevenci a kontrolu infekcí ve zdravotnických zařízeních, a to zejména lékařů a sester pro prevenci a kontrolu infekcí.