Oddělení hygieny půdy a odpadů

Vedoucí: MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Pracoviště hygieny půdy a odpadů se zabývá komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady a rizik v souvislosti s kontaminací půdy, především v oblasti starých ekologických zátěží. Prioritní činností je hodnocení zdravotních rizik v oblasti nakládání s odpady a hodnocení vlivů na zdraví   při aplikaci   nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů. Součástí pracoviště je Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů akreditované ČIA jako zkušební laboratoř č. 1206.

Odborná skupina se zabývá jako jediné pracoviště v ČR komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady, hodnocením zdravotních rizik při aplikaci   nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů   včetně   vypracování odborných stanovisek a posudků. Dále provádí monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k prostředí a možné zátěži populace škodlivými látkami z kontaminované půdy. V ypracovává technické podklady pro metodické pokyny a doporučení v ochraně zdraví v oblasti nakládání s odpady včetně laboratorních metodik, výzkumu a vývoje.

Soustavně sleduje nové poznatky v oboru hygieny půdy a odpadů, vypracovává odborné podklady pro zdravotní požadavky pro nakládání s odpady a pro kontaminovanou půdu , včetně metodických doporučení a legislativních návrhů.

Hodnotí zdravotní rizika vyplývající z expozice mikrobiologickým agens a chemickým látkám v půdě . V rámci “ Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí “ sleduje zdravotní rizika související s kontaminací půd městských aglomerací.

Hodnotí zdravotní rizika při nakládání s odpady a v rámci rizikových analýz starých ekologických zátěží včetně hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Účastí se tvorby, zavádění i aplikace nových analytických postupů a odběrových metod pro chemickou, mikrobiologickou a parazitologickou analýzu vzorků půd, odpadů a kalů z ČOV včetně ekotoxikologických testů. Zajišťuje a pomáhá při zavádění systémů řízení jakosti mikrobiologických laboratoří v rámci autorizace podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zabývá se posuzováním zdravotních rizik u nových technologií na úpravu, zneškodnění a využívání odpadů včetně technologií na sanaci starých ekologických zátěží. Posuzuje zdravotní nezávadnost u materiálů a výrobků vyrobených z odpadů nebo se zabudovanými odpady a u výrobků, teré se skládají z mikrobiologické nebo enzymatické matrice.

Metodicky vede pracovníky hygienické služby. Poskytuje odborné konzultace v dané problematice včetně organizování vzdělávacích akcí.

Realizuje výzkumné projekty.

 

Laboratoře hygieny půdy a odpadů jsou držitelem Osvědčení o akreditaci ČIA na tyto činnosti:

odběry vzorků kalů, písků, půd a bioodpadů

mikrobiologické zkoušky kalů, písků, bioodpadů a zemin, organominerálních hnojiv a substrátů a ovzduší

ekotoxikologické zkoušky výluhů stavebních materiálů a odpadů

chemické zkoušky ve výluzích půd, písků, odpadních materiálů, kalů

stanovení rtuti v pevných vzorcích v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení

 

Další informace lze dohledat na levé liště.