Department of Toxicogenomics

Head: Doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.

 pavel.soucek@szu.cz

 

Základní informace o činnosti Oddělení toxikogenomiky
Oddělení toxikogenomiky (OT) se zabývá především komplexním výzkumem vlivu molekulárních faktorů na vznik nádorového bujení a průběh onkologických onemocnění. Jedním z našich cílů je sledovat úlohu vnímavosti vůči expozici chemickým látkám a posoudit možnosti využití genetických polymorfismů enzymů metabolismu a transportu cizorodých látek v predikci rizika vzniku poškození genetického materiálu a následně nádorových onemocnění (prediktivní medicína). Dalším cílem je pochopit rozvoj nádorového onemocnění a využít jeho charakteristiky k definici terapeuticky významných profilů (farmakogenomika) a v konečném důsledku i přispět k cílenému vývoji léčiv specificky poškozujících nádorové buňky. Na modelových nádorových buněčných liniích sledujeme mechanismy účinků známých protinádorových léčiv (taxany, antracykliny) a hledáme možnosti zvýšení jejich léčebného efektu. Dále studujeme nová léčiva, která dosud nebyla zařazena do klinických studií a probíhá rozvoj zvířecích modelů nádorového bujení, např. pacientských xenograftů. Naším hlavním cílem tedy je přispět k rozvoji konceptu precisní medicíny a zejména onkologie. Proteinové a genové standardy jsou získávány molekulárním klonováním a heterologní expresí v laboratoři pracující v režimu GMO, kategorie I.
Pracovníci OT se účastní řešení řady domácích i zahraničních grantových projektů, publikují výsledky v odborných časopisech, přednáší na IPVZ, lékařských fakultách i Přírodovědecké fakultě UK a vedou studenty v rámci diplomových a doktorských studií. Součástí činnosti OT je i hodnocení žádostí o nakládání s geneticky modifikovanými organismy z hlediska zdravotních rizik.

 

Další informace, odkazy

Pracovníci Oddělení toxikogenomiky

Témata diplomových a doktorských prací

Grantové projekty řešené Oddělením toxikogenomiky

Zahraniční spolupráce Oddělení toxikogenomiky

Publikace Oddělení toxikogenomiky