Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis

Vedoucí: MUDr. Hana Zákoucká

Popis činnosti

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

Laboratoř provádí:

 • konfirmační vyšetření vzorků sér (palsmy, liquoru apod.) s nálezem reaktivního výsledku screeningu syfilis
 • kontrolní vyšetření k vyloučení vrozené syfilis, k vyloučení relapsu po léčbě nebo reinfekce
 • spolupráce při zajištění surveillance syfilis v ČR s vazbou na EU (rada Registru pohlavních nemocí, ESSTI, ECDC)
 • pasáž referenčního kmene Treponema pallidum subsp. pallium, Nichols
 • metodické vedení laboratoří zabývajících se diagnostikou syfilis v ČR
 • příprava a hodnocení EHK sérologie syfilis
 • pregraduální a postgraduální příprava zdravotnických pracovníků
 • spolupráce s odbornými společnostmi ČLS JEP (mikrobiologie, epidemiologie, dermatovenerologie)
 • ověřování kvality in vitro diagnostických prostředků
 • aktualizace a vývoj nových metod diagnostiky syfilis
 • zavedení superkonziliárních molekulárně biologických diagnostických metod
 • novelizace doporučených standardních vyšetřovacích postupů

 

Seznam služeb

Akreditované metody

 • Stanovení anti-kardiolipinových protilátek flokulačně
 • Stanovení anti-treponemových protilátek metodou nepřímé pasivní aglutinace
 • Stanovení anti-treponemových protilátek metodou EIA
 • Stanovení anti-treponemových protilátek metodou nepřímé imunofluorescence
 • Stanovení anti-treponemových protilátek metodou western blot
 • Průkaz antigenu Treponema pallidum metodou přímé imunofluorescence
 • Vyšetření syfilis před výjezdem do zahraničí

Neakreditované metody

 • Průkaz DNA Treponema pallidum metodou PCR

 

Surveillance

Surveillance program syfilis je v ČR legislativně upraven vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 27, Systém epidemiologické bdělosti získané nebo vrozené syfilis.

Vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí  – „case definice“).

Články s tématikou syfilis