Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS

Vedoucí: RNDr. Vratislav Němeček, CSc.

Popis činnosti

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

 • Zajišťuje metodické vedení terénních laboratoří oprávněných provádět screeningová vyšetřování HIV infekce. Pořádá jednodenní pracovní stáže pro pracovníky laboratoří jako jeden zpodkladů pro získání povolení hl. hygienika MZ ČR k testování HIV infekce a průběžné doškolování terénních laboratorních pracovníků vdiagnostice HIV/AIDS.
 • Vypracovává zásady HIV/AIDS testovací politiky a doporučení nových laboratorních postupů pro diagnostiku HIV/AIDS, včetně preventivního vyšetřování krevních dárců a gravidních žen. Připravuje vzorky pro externí hodnocení kvality (EHK), analyzuje výsledky testování těchto vzorků vterénních laboratořích, pro které je účast vEHK povinná (více než 160 laboratoří).
 • Provádí konfirmace reaktivních nálezů získaných při screeningovém vyšetřování HIV infekce vterénních laboratořích na území ČR vč. transfúzní služby. Spolupracuje při zajišťování bezpečnosti krve a krevních přípravků určených pro použití vhumánní medicíně. Identifikuje nové případy HIV/AIDS, získává a sestavuje panely referenčních pozitivních a negativních sér vhodných pro ověřování kvality komerčních diagnostických souprav.
 • Provádí monitorování progrese infekce HIV a onemocnění AIDS u HIV infikovaných osob pomocí molekulárně biologických testů pro identifikaci virových nukleových kyselin, pro zjišťování virové nálože u HIV infikovaných osob a testy pro zjišťování rezistence izolovaných kmenů na antiretrovirové preparáty. Provádí subtypizace HIV-1 virových kmenů izolovaných na území ČR scílem uplatňování metod molekulární epidemiologie HIV/AIDS.
 • Provádí vyšetření kvyloučení či průkazu přenosu infekce u novorozenců HIV pozitivních matek (novorozenci jsou sledováni do 18. měsíce věku), profesionální expozice (poranění zdravotníka při ošetřování HIV pozitivní osoby) a vyšetřování archivních vzorků krevních dárců u kterých byla zjištěna HIV pozitivita a hrozí riziko přenosu infekce HIV kontaminovanými krevními přípravky.
 • Provádí surveillance HIV/AIDS vexponovaných populačních skupinách (streetwork u mužských a ženských komerčních pracovníků a IUD).
 • Zajišťuje dostupné, bezplatné a anonymní vyšetřování HIV/AIDS osob srizikovým chováním, kteří nemají možnost zvlastních prostředků testování uhradit (klienti Domu světla, R-R o.s., Sexuologického ústavu, AIDS centra FN Bulovka a NRL AIDS).
 • Provádí epidemiologické monitorování výskytu a šíření HIV/AIDS vČR (statistické zpracování a analýza dat získaných zhlásícího systému HIV/AIDS vyšetřujících laboratoří a AIDS center a předávání výsledků do evropské monitorovací sítě TESSy při ECDC.
 • Vydává měsíční situační zprávy o výskytu a způsobu vyšetření HIV/AIDS vČR pro potřeby MZ ČR a dalších organizací, vybrané situační grafy jsou měsíčně uveřejňovány na webových stránkách
 • Provádí školící a vzdělávací činnost, pre i postgraduální výuku a další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Přednášejí na specializovaných kurzech oproblematice HIV/AIDS (školení pedagogů na různých stupních škol, kurzy poradenství u HIV/AIDS a další). Publikační činnost.
 • Podílí se na řešení mezinárodních projektů EU – EHR „EUROPE HIV RESISTANCE a TESSy „The European Surveillance System“ při ECDC ve Stockholmu.
 • Laboratoř je zapojena do mezinárodního systému kontroly kvality INSTAND a Quality Control for Molecular Diagnostics QCMD.

 

Průvodní list ke konfirmačnímu vyšetření HIV

Seznam služeb

Akreditované metody

 • Současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu metodou EIA
 • Současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu metodou ELFA
 • Stanovení HIV-1 p24 antigenu metodou ELFA
 • Stanovení protilátek HIV-1/ /HIV-2 metodou Western blot
 • Kvantitativní stanovení HIV nukleových kyselin metodou Real Time PCR – Roche TaqMan HIV-1 Test

 

Surveillance

Surveillance program HIV/AIDS je v ČR legislativně upraven vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 8, Systém epidemiologické bdělosti nákaz vyvolaných virem lidského imunodeficitu (HIV/AIDS).

Vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí  – „case definice“).

Články s tématikou HAIV/AIDS