Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy

Vedoucí: RNDr.Vratislav Němeček, CSc.

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

 • Provádí sérologická nebo molekulárně-biologická vyšetření základních diagnostických markerů virových hepatitid. Podstatnou část této činnosti představují konfirmace reaktivních nálezů získaných v transfuzní službě nebo diagnostických laboratořích. Cílem konfirmací je ověření specifity nálezů prostřednictvím série vzájemně navazujících vyšetření, zahrnujících EIA testy, speciální konfirmační testy a v případě potřeby stanovením nukleových kyselin.
 • Provádí speciální vyšetření (zejména molekulárně-biologická) zahrnující  stanovení klinicky významných mutací, stanovení genotypů sekvenační analýzou a diagnostiku neendemických hepatitid.
 • Zajišťuje referenční činnost zahrnující  zprávy, posudky, vyjádření a  metodické pokyny pro MZČR a jiné instituce. Dále vyšetření vyžadující odborné interpretační zázemí nebo arbitrážní statut referenčního pracoviště.
 • Zajišťuje celostátní kontrolu úrovně vyšetřování  markerů virových hepatitid v  transfuzních  i diagnostických laboratořích ČR v rámci externího hodnocení kvality (EHK) pro sérologické markery HAV, HBV, HCV a  nukleových kyselin HBV a HCV.
 • Provádí  projekty zaměřené na molekulární epidemiologii virů hepatitid fylogenetickou charakterizaci agens a prakticky aplikovatelnou sekvenační  analýzu, včetně vedení databáze nukleotidových sekvencí HBV a HCV.
 • Provádí  školící a vzdělávací činnost, odborně se podílí na stážích, přednáškách a seminářích.
 • Laboratoř je zapojena do mezinárodního systému kontroly kvality INSTAND.

 

Průvodky k požadavku na vyšetření vzorku v NRL pro virové hepatitidy

Seznam služeb

Akreditované metody

 • Stanovení RNA viru hepatitidy C a DNA viru hepatitidy B metodou Real Time PCR– přístroje AmpliPrep a TaqMan
 • Automatizované stanovení antigenů a protilátek proti antigenům virů hepatitid metodou CMIA na analyzátoru Architect
 • Stanovení antigenů a protilátek proti antigenům virů hepatitid metodou EIA
 • Stanovení protilátek proti antigenům virů hepatitid metodou LIA
 • Stanovení antigenů nebo protilátek proti antigenům virů hepatitid neautomatizovanou metodou EIA

Neakreditované metody

 • Stanovení HDV RNA metodou PCR

 

Surveillance

Surveillance hepatitid A, B, C, a E je v ČR legislativně upravena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce,

 • příloha č. 17, Systém epidemiologické bdělosti virové hepatitidy A
 • příloha č. 18, Systém epidemiologické bdělosti akutní virové hepatitidy B
 • příloha č. 19, Systém epidemiologické bdělosti virové hepatitidy C
 • příloha č. 30, Systém epidemiologické bdělosti virové hepatitidy E

Vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí  – „case definice“).