Oddělení hygieny ovzduší

Vedoucí: Ing. Miroslava Mikešová

tel: 267082270

miroslava.mikesova@szu.cz

Pracoviště zajišťuje měření parametrů venkovního a vnitřního ovzduší a zaměřuje se na hodnocení známých a identifikaci nových zdravotních rizik.  Součástí oddělení je Národní referenční centrum (NRC) pro venkovní a vnitřní ovzduší, které je v rámci Centra laboratorních činností SZÚ držitelem osvědčení o akreditaci ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206., v oblasti venkovního ovzduší je autorizováno také Ministerstvem životního prostředí. V oblasti vnitřního a venkovního ovzduší lze dohledat nabízené služby. Pracoviště se podílí na organizování programů zkoušení způsobilosti v oblasti chemických a fyzikálních zkoušek vod a ovzduší, odběrů vod a senzorické analýzy vody – ESPT. Tyto programy jsou akreditovány u ČIA v rámci Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti SZÚ (č. 7001). Zajišťuje pylový monitoring pro oblast Prahy.

 

Další informace lze dohledat na levé liště.

Mezi řešené úkoly patří expertizní činnost včetně konzultací v oblasti posuzování kvality venkovního ovzduší a podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb. i kvality vnitřního ovzduší. NRC pro venkovní a vnitřní ovzduší vydává nebo zpracovává posudky, stanoviska, publikace, konzultace či připomínky související s novelizací některých legislativních úprav a odborné zprávy. Hodnotí kvalitu vnitřního prostředí, kam lze zařadit kanceláře, byty, školy, vybraná zdravotnická zařízení atd., zahrnuje hodnocení expozice, (těkavé organické látky VOC/TOL – včetně formaldehydu), vliv mikroklimatických faktorů, stanovení koncentrací oxidu uhličitého – CO2 a kontinuální měření prašnosti včetně měření velikostní distribuce částic. Rozvíjeny jsou postupy odběru vzorků ve vnitřním prostředí. Výsledky měření jsou hodnoceny srovnáním s platnou legislativou ČR popř. s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO).

Do laboratorních činností patří analytická stanovení vzorků venkovního a vnitřního ovzduší včetně standardních (stanovení klasických látek – PM10, SO2, NO2, CO, O3) i nově aplikovaných odběrových postupu (PM2,5 a PM1,0, distribuce částic), těkavých organických látek (VOC/TOL), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a meteorologických parametrů. Oddělení zpracovává pro Ministerstvo zdravotnictví a další orgány státní správy stanoviska a podklady pro novou legislativu a metodické pokyny. Zajišťuje metodické a postgraduální vzdělávání a konzultace a to nejen v rámci hygienické služby. Řeší subsystém I – Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí (MZSO). Z pověření Ministerstva zdravotnictví stanovuje referenční koncentrace chemických látek v ovzduší. Posuzuje nové postupy a technologie z hlediska hodnocení zdravotních rizik.