Národní referenční laboratoř pro mykobakterie

Vedoucí: Ing. Věra Dvořáková, PhD.

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

Kontakt na vedoucí:
267082424, 267082307 (mobilní), 267082773
vera.dvorakova@szu.cz
SZÚ-CEM, budova č. 11, 2.patro

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie (NRLM) se zaměřuje na diagnostiku mykobakteriálních agens, především na stanovování citlivosti mykobakterií k antituberkulotikům a molekulární typizaci. V rámci své referenční činnosti provádí NRLM konfirmační stanovení citlivosti u kmenů MTBC pro mykobakteriologické laboratoře v celé ČR. Zároveň NRLM nabízí laboratořím celé spektrum dalších diagnostických metod a to nejen pro kmeny MTBC, ale také pro netuberkulózní mykobakterie: identifikaci mykobakteriálních kmenů molekulárně genetickými metodami a stanovení citlivosti na základní antituberkulotika či antituberkulotika druhé a třetí volby na tuhých a tekutých médiích i molekulárně genetickými metodami.

V současné době rychlého technologického rozvoje NRLM sleduje nejnovější trendy v diagnostice mykobakterií, posuzuje a ověřuje kvalitu in vitro diagnostických prostředků a v případě potřeby také zavádí a optimalizuje nové diagnostické metody či testy na nová antibiotika. Jako jediná v ČR tak NRLM například nabízí testy citlivosti pro nová antibiotika delamanid a bedaquiline, která hrají významnou roli především u pacientů s multi- či extenzivně rezistentní tuberkulózou.

NRLM se podílí na aktivitách Státního zdravotního dozoru nad tuberkulózou a pohlavně přenosnými chorobami a spolupracuje při koordinaci surveillance tuberkulózy v ČR. Surveillance tuberkulózy je v ČR legislativně upravena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 9, Systém epidemiologické bdělosti tuberkulózy a vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí  – „case definice“).

NRLM také spolupracuje s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a WHO. Aktuální informace z mezinárodních organizací a agentur týkající se tuberkulózy a nejnovějších trendů v mykobakteriální diagnostice pak v NRLM předává ostatním laboratořím v rámci konzultačních dní, které NRLM pořádá.

V oblasti výzkumu se v současné době NRLM soustředí nejvíce právě na multirezistentní tuberkulózu. Výzkum probíhá ve spolupráci se zahraničními laboratořemi a ECDC a je zaměřen především na rozsáhlé epidemiologické studie využívající metody celogenomového sekvenování. Další výzkumné projekty NRLM se budou soustředit na netuberkulózní mykobakterie, které se v současné době začínají dostávat do popředí jako významní původci infekcí především u imunosuprimovaných pacientů. V rámci své výzkumné a referenční činnosti tak NRLM také uchovává sbírku všech mykobakteriálních kmenů, tedy nejen mykobakterií patřících do M. tuberculosis complex, ale také netuberkulózních mykobakterií.

NRLM je akreditována ČIA a v rámci programu zkoušení způsobilosti pro mikrobiologické laboratoře odpovídá NRLM za EHK program mykobakteriologické diagnostiky. Tento program je akreditován u ČIA v rámci Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti SZÚ. NRLM sama každoročně prochází externím hodnocením kvality v rámci mezinárodního programu EQA z německého Instandu a jednou za dva roky také externím hodnocením kvality WHO organizovaným Institutem tropické medicíny v Antwerpách.