Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Vedoucí: MUDr. Jan Kynčl, PhD.

Charakteristika činností oddělení:

Činnost oddělení vyplývá z následující zastřešující a pro státy EU závazné legislativy a ze základní legislativy ČR:

Vlastní činnost oddělení je zejména rozsáhlým servisem pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a představuje tyto nosné činnosti:

Podíl na monitoringu a analýzách epidemiologické situace v oblasti infekčních nemocí na národní a mezinárodní úrovni včetně publikační a přednáškové činnosti

Podíl na přípravě programů surveillance infekčních onemocnění

Úzká spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM a v rámci jiných institucí a s Oddělením biostatistiky SZÚ při zajišťování surveillance programů na státní úrovni. Vzájemné poskytování a získávání epidemiologických a mikrobiologických údajů potřebných ke komplexní analýze nemocnosti a úmrtnosti infekčními nemocemi a pro plánování relevantních protiepidemických opatření. Průběžné vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých surveillance programů.

Participace s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM a Oddělením biostatistiky při zavádění a vyhodnocování programů molekulární epidemiologie v národním a mezinárodním měřítku

Spolupráce s veterinární službou při zajišťování surveillance zoonóz.

Participace v evropských sítích a sítích WHO a ECDC pro surveillance infekčních onemocnění

Úzká spolupráce s Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC)

Zajištění interakce mezi ECDC a ČR na úrovni National Focal Points (NFP) a Operational Contact Points (OCP) vybraných specifických oblastí veřejného zdraví (surveillance infekčních nemocí, chřipka, nemoci preventabilní očkováním, nemoci přenosné vodou a potravinami, nemoci přenosné vektory, objevující se a znovu objevující se nemoci, infekční hepatitidy, vzdělávání)

Zajištění koordinace interakcí mezi ECDC a Českou republikou prostřednictvím národního koordinátora (NC) příslušného koordinačního subjektu (CCB – Coordinating Competent Body)

Sběr, předávání dat, validace dat a reportů v rámci provozování informačního systému ECDC – The European Surveillance System (TESSy), zabezpečení kompatibility s národními hlásicími systémy v ČR

Pracovníci Oddělení EPI se v rámci SZÚ podílejí na evropském projektu HERA, s cílem posílit národní infrastrukturu a zvýšit kapacity celogenomové sekvenace (whole genome sequencing – WGS) a “diskriminačních” RT PCR s ohledem na národní připravenost na pandemii covid-19 v ČR

Příprava podkladů ve spolupráci s příslušnými laboratorními odborníky pro hlášení do systému EPIS v oblasti nemocí preventabilních očkováním a pro nemoci přenášené vodou a potravinami

Zprostředkování a zveřejňování zásadních informací týkajících se přeshraničních hrozeb a hodnocení rizik založených na důkazech z podkladů od mezinárodních institucí a odborníkůMonitoring problematiky infekčních onemocnění v souvislosti s migrací do EU

Odborná spolupráce při zavádění nového Informačního systému infekčních nemocí v ČR (ISIN)

Účast na školících akcích a stážích organizovaných ECDC, participace školitelů z oddělení na zajištění ECDC Fellowship Programme EUPHEM a EPIET, zprostředkování účasti na vzdělávacích akcích ECDC příslušným odborníkům z ČR

Účast v programech Světové zdravotnické organizace (WHO), například v programu eradikace přenosné dětské obrnyprogramu eliminace spalniček a zarděnek atd. Aktivní účast na odborných seminářích, konferencích jak v České republice, tak v zahraničí

Publikační a přednášková činnost, školení dalších odborníků v problematice infekční epidemiologie

Účast na přípravě národní legislativy: vlastní připomínkování zákonů, vyhlášek a směrnic,  podíl na přípravě metodických pokynů a zpracovávání připomínek resortu zdravotnictví a dalších příslušných resortů

Činnosti vyplývající ze zajišťování úkolů ministerstva zdravotnictví při plnění Usnesení vlády k národnímu programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice.

Ve spolupráci s Oddělením biostatistiky a s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM zpracovávání celostátních hlášení o výskytu infekčních nemocí a poskytování informací o epidemiologické situaci v ČR formou bulletinu SZÚ Zprávy Centra Epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1804-8668).

Analýza epidemiologických dat v týdenní, měsíční a roční periodicitě.

Podíl na správě a řízení systému hlášení akutních respiračních infekcí ARI.

Ve spolupráci s Oddělením biostatistiky průběžné sledování výskytu infekcí s přírodní ohniskovostí a spolupráce s ČHMÚ na každotýdenním provozu předpovědního systému aktivity klíšťat v ČR v měsících březnu až listopadu.

Členství odborníků z oddělení v odborných mezioborových a mezirezortních komisích a pracovních skupinách

Zapojení do výzkumných projektů v problematice infekčních nemocí a veřejného zdraví