Národní referenční laboratoř pro stafylokoky

Vedoucí: Ing. Monika Havlíčková, Ph.D.

Pracoviště akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189

267 082 264
monika.havlickova@szu.cz

 

Laboratoř byla založena r. 1957 prof. Raškou jako NRL pro typizaci stafylokoků (první vedoucí RNDr. PhMr. Věra Matějovská, CSc.),  jako NRL pro stafylokoky byla pověřena  MZ ČR 13.12.1991.

  • zabývá se laboratorní diagnostikou nákaz vyvolaných kmeny S. aureus, ale i kmeny podmíněně patogenních koaguláza-negativních stafylokoků;
  • provádí podrobnou identifikaci a typizaci těchto kmenů pomocí fenotypových a genetických metod. Zaměřuje se na původce závažných invazivních onemocnění (syndrom toxického šoku, exfoliativní dermatitidy, infekce vyvolané kmeny S.aureus s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu).
  • zjišťuje přítomnost genů kódujících faktory virulence pro potvrzení diagnózy;
  • ve spolupráci s epidemiology sleduje výskyt závažných onemocnění vyvolaných toxinogenními stafylokoky v ČR, udržuje sbírku těchto kmenů pro další analýzy;
  • provádí feno- i genotypizaci nemocničních kmenů stafylokoků, původců nozokomiálních nákaz (puchýřnaté onemocnění novorozenců ad.);
  • spolupracuje s NRL pro antibiotika v charakterizaci stafylokoků pro mezinárodní projekty EARS-Net;
  • spolupracuje s Ústavem experimentální biologie a Českou sbírkou mikroorganismů PřF MU v Brně na řešení grantových projektů ve stafylokokové problematice.