Národní referenční laboratoř pro antibiotika

EARS-Net

EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) je mezinárodní síť národních systémů surveillance antibiotické rezistence u nejčastěji se vyskytujících invazivních bakterií na území Evropy. Tento projekt, označovaný v letech 1999 – 2009 jako EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System), vznikl na popud Evropské komise. EARS-Net shromažďuje a analyzuje údaje, získané při rutinním vyšetřování citlivosti bakterií na antibiotika.

Evropská komise vydala v roce 1998 Kodaňské doporučení [1] pro zahájení kontinuální surveillance antibiotické rezistence bakterií na území Evropy. Projekt nazvaný EARSS (European Surveillance Resistance System), zahájený v roce 1999, shromažďuje a analyzuje údaje získané prostřednictvím mezinárodní sítě národních systémů surveillance. Česká republika se těchto aktivit účastní od roku 2000. Koordinaci surveillance a analýzu shromážděných evropských údajů prováděl v období let 1999 – 2009 holandský RIVM (National Institute of Public Health and Environment), 1. 1. 2010 byl tento projekt převeden do systémů surveillance TESSy (The European Surveillance System), který je koordinován ECDC (Evropské centrum pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění) a přejmenován na EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) [2]. Evropská surveillance rezistence shromažďuje a analyzuje informace o aktuálním stavu antibiotické rezistence a jejích trendech u klinicky významných, invazivních bakterií. V letech 1999-2000 byly do sledování zařazeny druhy Streptococcus pneumoniae a Staphylococcus aureus, v roce 2001 bylo zahájeno sledování u Escherichia coli, Enterococcus faecalis a E. faecium, a od roku 2005 u Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. V roce 213 se začaly sledovat všechny invazivní druhy rodu Acinetobacter. Získané údaje o antibiotické rezistenci u invazivních kmenů těchto druhů jsou základním nástrojem pro výběr antibiotik volby k léčbě infekcí, a slouží také k zavedení postupů k snížení frekvence rezistence, prevenci šíření rezistentních kmenů a ke kontrole účinnosti těchto opatření. Aktivity EARS-Net jsou podepřeny základními dokumenty Evropského parlamentu a rady [3, 4].

  1. Report from the invitational EU Conference on the microbial threat, Copenhagen, Denmark 9-10 September 1998, by Thamdrup Rosdahl et al.
  2. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)
  3. Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství
  4. Regulation (EC) no 851/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 establishing a European Centre for Disease Prevention and Control