Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy

Vedoucí: Mgr. Ludmila Nováková

Mgr. Ludmila Nováková
SZÚ-CEM, budova č. 2, 2.patro
 26708 2241
ludmila.novakova@szu.cz

 • monitoruje vlastnosti kmenů hemofilů izolovaných  v mikrobiologických laboratořích  (ověřování výsledků terénních laboratoří, biotypizace a sérotypizace u Haemophilus influenzae)
 • spolupracuje při zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených Haemophilus influenzae v České republice
 • spolupracuje při monitoringu citlivosti hemofilů na antibiotika
 • ukládá kmeny hemofilů pro další případnou analýzu
 • v sérech stanovuje hladinu protilátek vůči Haemophilus influenzae b metodou ELISA
 • poskytuje metodické vedení mikrobiologickým laboratořím v České republice
 • účastní se na pregraduální a postgraduální výchově (poskytování konzultací, informací a stáží)
 • aktualizuje, prověřuje a vyvíjí nové metody diagnostiky kmenů hemofilů
 • zavádí a provádí speciální molekulárně biologické diagnostické metody
 • průběžně novelizuje doporučené standardní laboratorní metody
 • spolupracuje s ECDC v projektu EU-IBD (The European Invasive Bacterial Diseases Surveillance Network), který je zaměřený na standardizaci a zkvalitnění laboratorní diagnostiky invazivních bakteriálních onemocnění, včetně implementace molekulárních metod, s cílem hlášení celoevropsky srovnatelných dat do databáze  TESSy (The European Surveillance System)
 • úspěšně se účastní systému mezinárodního hodnocení kvality

 

Surveillance invazivních onemocnění vyvolaných Haemophilus influenzae typ b a non-b

– je v ČR legislativně upravena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 7.Systém epidemiologické bdělosti invazivních onemocnění vyvolaných Haemophilus influenzae typ b a non-b.

Vyplývá z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/ES o vážných přeshraničních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí  – „case definice“).

Seznam služeb

Akreditované metody

 • Identifikace Haemophilus influenzae biochemickými testy
 • Identifikace kapsulárních antigenů Haemophilus influenzae sklíčkovou aglutinací

Neakreditované metody

 • Typizace Haemophilus influenzae metodou real-time PCR
 • Stanovení hladiny IgG protilátek proti Haemophilus influenzae b v séru metodou ELISA (primárně pro sledování selhání Hib vakcinace)