Department of Biomedicine

Head: RNDr. Hana Bendová, Ph.D.

 

  hana.bendova@szu.cz

 

Pracoviště biomedicíny provádí toxikologické laboratorní zkoušky in vivo ve skupinách dobrovolníků a související fyzikální a chemické zkoušky jako podklad pro vyhodnocení bezpečnosti u předmětů běžného užívání zejména u kosmetických přípravků a jejich ingrediencí, zdravotnických prostředků, chemických látek a přípravků, výrobků pro děti včetně hraček, osobních ochranných pracovních prostředků.
Provádí hodnocení účinnosti finálních kosmetických přípravků s využitím klinických a instrumentálních metod včetně stanovení SPF / UVA-PF in vivo ve skupině dobrovolníků a in vitro spektrofotometricky.
Provádí toxikologické laboratorní zkoušky in vivo závaznými konvenčními metodami u zvířat , jako podklad pro prohlášení o shodě u zdravotnických prostředků, dle ČSN EN ISO 10993-10.
Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Kontakt pro zkoušení: RNDr. Hana Bendová, Ph.D., Email: hana.bendova@szu.cz
Provádí referenční činnost na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví, zajišťuje unikátní metodické toxikologické laboratorní postupy pro hodnocení toxikologických vlastností u látek a výrobků v rámci NRL pro experimentální imunotoxikologiiNRC pro kosmetiku.
Zabývá se vědecko-výzkumnou a publikační činností v rámci výzkumných projektů národních a mezinárodních grantových agentur, zajišťuje účast expertů za ČR v pracovních skupinách a výborech orgánů Evropské Komise a Rady EU, pro Peer Review v rámci Vědeckého výboru ESAC-ECVAM a ICCVAM USA, OECD, Rady Evropy a v pracovních skupinách CEN a ISO, zejména v oblasti kosmetických prostředků a alternativních metod.
Podílí se na normotvorné činnosti v oblasti tvorby standardních metod zkoušení úrovni ISO, CEN, OECD apod., na tvorbě metodických návodů a doporučení na národní a mezinárodní úrovni.

 

Další informace a odkazy

Akreditace

Zkoušky prováděné v rámci Oddělení laboratoří biomedicíny

Legislativa

Národní referenční laboratoř pro experimentální imunotoxikologii

Národní referenční centrum pro kosmetiku

Národní referenční laboratoř pro genetickou toxikologii