Vědecká činnost

Grantové projekty

Účast v grantových projektech

MŠMT LUAUS 23164: Cílené taxanové deriváty jako potenciální terapeutická možnost v léčbě rezistentních a vysoce agresivních forem nádorů (2023-2027)

GA ČR 23-05609S: Vysvětlení metastatického potenciálu kolorektálního karcinomu pomocí celoexomového sekvenování a profilů imunitních buněk a telomer (2023-2025)

AZV NU22-08-00281: Multiomický přístup k vývoji biomarkerů predikce rezistence karcinomu prsu (2022-2025)

AZV č. NU22-08-00186: Využití integromiky pro predikci léčebné odpovědi a cílů u karcinomu ovaria (2022-2025)

COST NETSKINMODELS (CA21108) EUROPEAN NETWORK FOR SKIN ENGINEERING AND MODELING (2022-2026)

COST IMPROVE (CA21139) 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (2022-2026)

MŠMT (EFRR/ESF) – Mezinárodní konkurenceschopnost SZU ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860) (2018-2023)

GA ČR 21-14082S: Úloha Notch signální dráhy v mechanismu působení nových taxanových derivátů (2021-2023)

AZV NU20-09-00174: Význam genetického profilu ovariálního karcinomu v prevenci vzniku, rozvoje a suboptimální léčebné odpovědi onemocnění (2020-2023)

MŠMT – 8X20026 „TraiN-SafeMDs – Training network for improving knowledge  on safety of medical devices – focus on oral cavity“ (2020-2022)

MPO – FV40146. Funkcionalizace ochranných oděvů aplikací finálních úprav prádelenskými postupy a prodloužení životnosti oděvů reaktivací efektů v rámci prádelenského servisu a náhradou bavlny směsnými konstrukcemi (2019-2022)

TAČR ALTERBIO TE02000006 –  „Centre for alternative environment friendly high effective polymer antimicrobial agents for industrial applications“ (2014 – 2019)

IGA MZ ČR č. NT 14060-3/2013 – „Nanotechnologie a zdravotní rizika pro spotřebitele“  (2013-2015)

IGA MZ ČR č. NT 14375-3/2013 – „Identifikace zdravotních rizik z potravinářských obalů na bázi papíru a lepenky“ (2013-2015)

TA ČR, TA01010613. „NANOCOVER – Vodné nanodisperze pro funkční povrchové úpravy“ (2011-2014)

IGA MZ ČR, NS 9648-4/2008 „Hodnocení zdravotních rizik toxicity pro kůži alternativními toxikologickými metodami in vitro“ (2009-2011)

IGA MZ ČR, NS9647-4 „Akutní toxicita binárních a ternárních směsí a způsob její predikce“ (2009-2011)

MŠMT, 2B08075 „QSAR model pro odhad toxicity směsí“ (2008-2011)

IGA MZ ČR, NR/8780-3 „Vztah mezi kvantitativním složením a akutní toxicitou binárních a ternárních směsí“ (2006-2008)

MPO ČR, č. FT-TA3/050 „Fotoprotektivní pracovní prostředky“ (2006-2008)

Projekty CRAFT (6. rámcový program EU):

  •  „AMAY“ , Contract No. COOP-CT-2005-513216-AMAY (Aloe Vera – Maximising yield of effective compounds and development of natural cosmetic products with standardised content of these compounds, 2005-2007)
  •  „PLASTER+„, Contract N°: 031287 (Innovative production of high quality indoor plaster by adding cattail fibre, 2006-2008)

6. rámcový program EU, 003956 „NOMIRACLE“ (NOvel Methods for Integrated Risk Assessment of CumuLative stressors in Europe)

GA AV ČR, č. A4050301 „Hydrofilní polymery s vázanými sacharidy pro biologické aplikace“ (2003-2005)

IGA MZ ČR, č.IZ/3985-3 „Fototoxické účinky xenobiotik – testovací metody in vitro“ (1996-1998)